Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Celem konkursu, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Uczestnikami konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy (SIP). Pamiętajmy, że to właśnie zakładowe organizacje związkowe mogą zgłaszać wyróżniających się społecznych inspektorów pracy do konkursu. W tym roku w ogólnokrajowym konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” w gronie wyróżnionych przez głównego inspektora pracy znalazł się Andrzej Kuśmierczyk, zakładowy inspektor w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo”, członek NSZZ „Solidarność”.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy, i tak, pierwszy etap odbywa się na szczeblu wojewódzkim, a drugi jest etapem krajowym.

Społecznych inspektorów pracy zgłaszają do konkursu organizacje związkowe. W terminie do 15 maja każdego roku organizacje związkowe przesyłają do właściwych terytorialnie okręgowych inspektorów pracy kartę zgłoszenia, będącą załącznikiem do regulaminu konkursu. Należy również udokumentować podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, w szczególności wpisy z księgi uwag i zaleceń z podjętych przedsięwzięć. Potrzebne jest też oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku, wypełnione na odpowiednim formularzu.

Etap wojewódzki

Na etapie wojewódzkim oceny zgłoszonych kandydatów dokonuje komisja konkursowa powoływana w województwie przez właściwego terytorialnie okręgowego inspektora pracy, w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli okręgowego inspektoratu pracy oraz organizacji związkowych, po jednym przedstawicielu z każdej reprezentatywnej centrali związkowej (Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”). Komisja typuje nie więcej niż trzech laureatów, którzy będą brali udział w etapie krajowym konkursu. Komisja może również wskazać dodatkowe osoby, które mogę zasługiwać na wyróżnienia. Dodajmy, że do konkursu musi być zgłoszonych więcej niż trzech uczestników.

Regulamin konkursu szczegółowo opisuje kryteria oceny społecznych inspektorów pracy na etapie wojewódzkim. I tak, od 0 do 30 punktów można dostać za działania społecznych inspektorów pracy w zakresie poprawy stanu BHP, w tym:

  1. aktywność SIP w działaniach na rzecz prewencji wypadkowej
  2. udział w społecznych przeglądach warunków pracy oraz opiniowanie planów poprawy warunków pracy
  3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Element ten należy brać pod uwagę podczas oceny w przypadku gdy w zakładzie pracy wystąpiły wypadki przy pracy. Jeżeli wypadków nie było, przy przyznawaniu punktacji należy brać pod uwagę tylko pozostałe elementy)
  4. udział w analizowaniu przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaniem pracy. (Element ten należy brać pod uwagę podczas oceny w przypadku gdy w zakładzie pracy wystąpiły wypadki przy pracy lub choroby zawodowe. Jeżeli wypadków lub chorób nie było, przy przyznawaniu punktacji należy brać pod uwagę tylko pozostałe elementy).

Ponadto, do 30 punktów można zdobyć za realizację uprawnień SIP, w tym liczbę kontroli lub przeglądów stanowisk pracy, kontroli stanu obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń technicznych, procesów technologicznych, dokonywanie przez SIP stosownych wpisów w księgach uwag i zaleceń a także  wydawanie zaleceń przez zakładowych SIP.

Kolejne 20 punktów może zostać przyznane za osiągnięte rezultaty działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp. I tak, brana jest pod uwagę liczba stanowisk pracy, na których nastąpiła poprawa warunków pracy w efekcie działań SIP, podejmowanie działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładu pracy w kształtowaniu właściwych warunków pracy (aktywność szkoleniowa, innowacje).

Również 20 punktów można dostać za działania społecznych inspektorów pracy na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudniania pracowników zakładu na podstawie stosunku pracy zamiast na umowach cywilnych. Łącznie na etapie wojewódzkim można maksymalnie zdobyć 100 punktów.

Na etapie wojewódzkim przyznawane są trzy nagrody, mogą też być przyznane wyróżnienia.

Etap krajowy

W etapie krajowym, do 30 czerwca każdego roku, okręgowe inspektoraty pracy przesyłają do Głównego Inspektoratu Pracy dokumentacje laureatów etapu wojewódzkiego, zakwalifikowanych do udziału w etapie krajowym.

Na etapie krajowym konkursu główny inspektor pracy przyznaje wyróżnienia dla 16 laureatów tego etapu. Spośród tych laureatów wyłonionych zostanie trzech uczestników Konkursu, którym przyznane będą nagrody główne. Nagrodami głównymi na etapie krajowym są statuetki okolicznościowe, a wyróżnieniami dyplomy. Dodajmy, że nagroda główna temu samemu społecznemu inspektorowi pracy może być przyznana tylko raz.

Zachęcamy więc, aby organizacje związkowe zgłaszały wyróżniających się sip-owców do konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.

Regulamin konkursu i wniosek do pobrania…>>

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej