Do 15 maja można zgłaszać kandydatów do konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać kandydatów do konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” organizowanego co roku przez Państwowa Inspekcję Pracy. 15 maja mija termin.

Kto ma prawo zgłosić?

Społecznych inspektorów pracy zgłaszają do konkursu organizacje związkowe. To właśnie związki zawodowe sprawują nadzór nad społeczną inspekcją pracy w zakładzie.

Gdzie zgłaszać?

Organizacje związkowe przesyłają kartę zgłoszenia do właściwych terytorialnie okręgowych inspektorów pracy. Dla przedsiębiorstw z województwa pomorskiego jest to Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, tel. 58 520 18 22 – kancelaria, kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

Co trzeba przysłać?

Oprócz karty zgłoszenia kandydata, należy również udokumentować podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, w szczególności wpisy z księgi uwag i zaleceń z podjętych przedsięwzięć. Potrzebne jest też oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku, wypełnione na odpowiednim formularzu.

Co jest oceniane?

Podczas oceny kandydata brane są pod uwagę miedzy innymi:

  • Realizacja uprawnień SIP, w tym: 1) liczba kontroli lub przeglądów stanowisk pracy, kontroli stanu obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń technicznych, procesów technologicznych; 2) dokonywanie przez SIP stosownych wpisów w księgach uwag i zaleceń; 3) wydawanie zaleceń przez zakładowych SIP
  • Rezultaty działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp: 1) liczba stanowisk pracy, na których nastąpiła poprawa warunków pracy w efekcie działań SIP; 2) podejmowanie działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładu pracy w kształtowaniu właściwych warunków pracy (aktywność szkoleniowa, innowacje).
  • Działania SIP na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudniania pracowników zakładu na podstawie stosunku pracy zamiast na umowach cywilnych

Laureaci

  1. Na etapie wojewódzkim konkursu właściwy terytorialnie okręgowy inspektor pracy przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Okręgowy inspektor pracy może przyznać wyróżnienia dla innych uczestników konkursu.
  2. Na etapie krajowym konkursu Główny Inspektor Pracy przyznaje wyróżnienia dla 16 laureatów tego etapu. Spośród 16 laureatów, wyłonionych zostanie trzech uczestników Konkursu, którym Główny Inspektor Pracy przyzna nagrody główne.

Wniosek i regulamin konkursu można pobrać:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/206299/Regulamin%20konkursu%20z%20zalacznikami.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej