Sprawozdanie z realizacji zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy, szkole i podróży oraz efekt ekologiczny

Sprawozdanie z realizacji zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy, szkole i podróży – kontynuacja edukacji ekologicznej” – „Magazyn Ekologiczny” dofinansowanego w ramach umowy Nr WFOŚ/D/708/3254/2020

Gdańsk, 17 lutego 2021 r.

1. Realizacja zadania

Zgodnie z Kartą zadania ekologicznego podstawowym działaniem zrealizowanym w ramach zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy, szkole i podróży – kontynuacja edukacji ekologicznejbyło wydanie 4 numerów „Magazynu Ekologicznego” w postaci 1 strony (w jednym przypadku – 2) miesięcznika „Magazyn Solidarność (dalej: „MS”), drukowanej w kolorze i oznaczonej osobną winietą „Magazyn Ekologiczny”. (dalej: „ME”) oraz logotypem  Projekt współfinansowany z WFOŚiGW. Do każdego artykułu zamieszczanego również na stronie www.solidarność.gda.pl, powstały krótkie filmiki – prezentacje multimedialne.

Poszczególne numery „ME” składały się z materiałów dziennikarskich, wypełniających 1 stronę „MS”, opatrzonego osobną winietą wewnętrzną „Magazyn Ekologiczny”: tekst główny i dodatkowy tekst poświęcony turystyce, ekologii w miejscu pracy, fotowoltaice i edukacji. Zróżnicowana forma materiałów (tekst główny, tekst towarzyszący, grafika/obrazek, zdjęcia) pozwoliła na przejrzyste przekazanie treści.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym od lipca do listopada 2020 r. wydano 4 numery „Magazynu Ekologicznego”. Tematami poszczególnych wydań „ME” były wybrane  zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska woj. pomorskiego, a także turystyce, wyselekcjonowanych na podstawie oszacowanych obszarów zainteresowań czytelników „Magazynu Solidarność” oraz priorytetów zawartych w zgodnych z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz Strategią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017–2023.

Tematami poszczególnych wydań (zachowano ciągłość numeracji wydań z poprzednimi projektami z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanymi przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”) były:

Tekst „Turystycznie, ale i ekologicznie”: tekst główny odpowiadał na pytanie co jest ważne podczas ekologicznej podróży? Każdy z nas może w prosty sposób wejść do grona ekoturystów. Czasami wystarczy niewielka zmiana dotychczasowych nawyków, aby odpocząć, ale jednocześnie zadbać o otaczającą nas przyrodę.

Tekst główny zatytułowany „Fotowoltaika cieszy się coraz większym zaintersowaniem. Energia ze Słońca”: doinwestycji w panele słoneczne skłaniają rosnące ceny energii elektrycznej, dotacje do mikroinstalacji, ulga termomodernizacyjna oraz troska o środowisko naturalne. Panele fotowoltaiczne, czyli panele słoneczne coraz częściej możemy zauważyć na dachach domów czy budynkach nowoczesnych firmPolska, członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Kurs na dekarbonizację gospodarki przyśpieszył.

Tekst główny zatytułowany „Przedszkolak, uczeń i młody turysta powinni pamiętać o środowisku” traktował m.in. o tym, gdzie znaleźć przydatne informacje na temat, jak żyć w zgodzie z ekologią w poszanowaniu narury, na przykład odnośnie wymiany   pieców kaflowych, modernizacji domów, różnic między ekogroszkiem a pelletem.  Porzekadło mówi, że „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Jeśli więc chcemy, aby nasza codzienna ekopraca nie szła na marne, zdrowe dla natury nawyki warto przekazywać następnemu pokoleniu w codziennym życiu. 

Artykuł pod tytułem „Ekologia w miejscu pracy” był odpowiedzią na pytanie: Jak być ekologicznym w miejscu pracy? Kierunek „eko” stał się modny. Termin „ekologia” odmienia się przez przypadki w mediach, na spotkaniach towarzyskich, portalach społecznościowych. Jak zadbać o dobro środowiska naturalnego w firmie, w biurze, w szkole, w urzędzie, czyli w miejscu pracy?  Biznes i przemysł odgrywają swoją rolę w kształtowaniu, w pewnym stopniu, klimatu i w trosce o środowisko naturalne. Sporo czasu spędzamy w pracy, zamknięci w biurowcach, generując śmieci. Zacznijmy od wprowadzenia ekologicznej „mapy drogowej”. I nie chodzi o ustawione w określonym miejscu pojemniki na segregowane odpady i opis drogi do tychże.

Poszczególne wydania „ME” zawierały grafiki i zdjęcia, których motywem przewodnim były proekologiczne opinie. Zróżnicowana i atrakcyjna forma materiałów pozwoliła na kompleksowe i przejrzyste przekazanie treści proekologicznych.

Forma i treść poszczególnych wydań „Magazynu Ekologicznego” była na bieżąco i systematycznie konsultowana z merytorycznymi pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a ich uwagi były uwzględniane
i wdrażane.

2. Promocja zadania

Promocja zadania zgodnie z Kartą zadania została zrealizowana we wszystkich mediach należących do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Na stronie www.solidarnosc.gda.pl od lipca 2020 r. do listopada 2020 r. umieszczono kilkanaście  informacji dotyczących „ME”.

Link do podstrony https://solidarnosc.gda.pl/page/2/?s=Magazyn+Ekologiczny+ umieszczono na stronie głównej (www.solidarnosc.gda.pl) oraz w Internetowym Biuletynie Inofrmacyjnym Solidarność. Przyjęto, że możliwość powrotu do wcześniej opublikowanych treści i zebranie ich w jednym ogólnodostępnym miejscu zapewnia większe utrwalenie wiedzy i wzrost efektywności zadania. Na nowej stronie internetowej ZRG utworzono podstronę projektu.

Poszczególne wydania „ME” i ich problematyka zostały także przedstawione
w „Internetowym Biuletynie Informacyjnym Solidarności” (dalej: „IBIS”) oraz „Biuletynie Solidarność”. „IBIS” to cotygodniowy biuletyn rozsyłany do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” drogą elektroniczną (na indywidualne adresy e-mail – 2300 prenumeratorów oraz ponad tysiąc odbiorców pośrednich) w formacie pliku PDF (2 strony).

Informacje o „ME” ukazały się w numerach biuletynu „IBIS”: 28(487), 37(496), 41(500).

Z kolei „Biuletyn Solidarność” to miesięczny biuletyn ścienny w formacie 2 stron A3, dystrybuowany w liczbie 700 egz. wśród ok. 380 organizacji związkowych w Regionie Gdańskim NSZZ „S”. „Biuletyn Solidarność” jest ogólnodostępny dla wszystkich członków i gości danej organizacji związkowej oraz dla wszystkich pracowników danego miejsca pracy lub szkoły, a także urzędach, placówkach służby zdrowia. W czasie trwania projektu ukazało się 4 numery „Biuletynu Solidarność”, w których promowano „ME” i prezentowano treści ekologiczne.

Znaczącą część prenumeratorów „Biuletynu Solidarność” stanowią organizacje związkowe działające w oświacie i edukacji, co ma szczególne znaczenie dla dotarcia do grupy docelowej zadania. W w/w organizacjach media związkowe („Magazyn Solidarność” zawierający „Magazyn Ekologiczny”, „IBIS”, „Biuletyn Solidarność”) są udostępniane nie tylko członkom Związku, ale również innym pracownikom oświaty i wychowania (w pokojach nauczycielskich, czytelniach, na korytarzach).

Całkowity koszt projektu wyniósł 11 728,21 zł z czego dotacja stanowiła 7694,17 zł (65,6 proc.), wkład własny 4034,04 zł.  

We wszystkich działaniach związanych z realizacją zadania podano informacje
o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Podczas realizacji najważniejszych działań (druk wszystkich numerów „ME”), opublikowano odpowiedni logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie www.solidarnosc.gda.pl

Gdańsk, 21 lutego 2021 r.

 

Sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy, w szkole i podróży
– rozszerzenie edukacji ekologicznej”- „Magazyn Ekologiczny” dofinansowanego w ramach umowy WFOŚ/D/708/3254/2020

Efekt ekologiczny zadania

Za podstawowy wskaźnik realizacji zadania przyjęto liczbę czytelników/odbiorców poszczególnych mediów, w których publikowano „ME” lub informacje dotyczące „ME”. Podane informacje pochodzą z własnych baz danych lub zewnętrznych narzędzi statystycznych (Google Analitycs). Na podstawie badań i analiz Działu Informacji i Promocji Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz z uwagi na różną formę wydania poszczególnych tytułów (miesięcznik drukowany, tygodnik internetowy, strona www, biuletyn ścienny) grupy odbiorców w/w tytułów należy uznać za odrębne, pokrywające się jedynie w części.

Po uwzględnieniu tych założeń należy ocenić, że wiedza z zakresu ochrony środowiska i ekologii, której przekazanie było podstawowym celem zadania, trafiła do grupy odbiorców bezpośrednich 51 350. Ograniczenie trwania projektu (planowano 7 wydań) oraz z powodu pandemii liczba osób, do której trafiła była mniejsza od zakładanej.

  • „Magazyn Ekologiczny” – 21 500 osób ( planowane było 24 000) (nakład „MS” w czasie realizacji zadania wynosił  7 tys., że każdy numer „MS” czytają minimum 3 osoby), dodatkowo 500 osób, które korzystają z internetowej wersji „Magazynu S”.
  • „Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności” – 2300 osób (liczba prenumeratorów)  oraz 1000 odbiorców pośrednich (wiele organizacji kolportuje IBIS wśród swoich członków we własnym zakresie), (około 3300 odbiorców biuletynu – Przyjęto założenie, że grupa 50 proc. czytelników biuletynu nie pokrywa się z grupą czytelników „MS”).
  • strona www.solidarnosc.gda.pl – 20 200 (40 400 użytkowników w okresie realizacji zadania wg danych Google Analitycs. Przyjęto założenie, że grupa 50 proc. czytelników strony www nie pokrywa się z grupą czytelników „Magazynu Solidarność”) (zakładano 24 199 użytkowników), Na stronie ukazały się także filmiki (prezentacje multimedialne) poświęcone tematyce projektu
  • 7000: czytelnicy „Biuletynu Solidarność” (biuletyn ścienny w formie dwóch stron w formacie A3, drukowany w liczbie 700- 350 egz., udostępniany przez organizacje związkowe – blisko 380 – w Regionie Gdańskim w ogólnie dostępnym miejscu w danym przedsiębiorstwie lub szkole, ale również w urzędach i placówkach zdrowia. Przyjęto założenie, że każdy numer „Biuletynu Solidarność” przeczytało 10 osób z grupy, która nie jest odbiorcą projektu w inny sposób) (zakładano 7200, jednak z uwagi na trudności w kolportażu drukowano mniej biuletynów).
  • informacje ukazywały się na profilu Facebooka 1100 obserwatorów.

W stosunku do założeń udało się dotrzeć do nieco mniej odbiorów, głównie z powodu pandemii i trudności z kolportażem wersji papierowej, jednak to właśnie na stronie internetowej materiały będą zamieszczone także po zakończeniu projektu.

Szacujemy ponadto, że działania w ramach zadania dotarły do grupy 30 000 odbiorców pośrednich, w tym:

  • 28 000 uczniów szkół podstawowych i licealnych i innych placówek edukacyjnych („MS” prenumeruje 1000 pracowników sektora oświaty i wychowania w Regionie Gdańskim NSZZ „S”. Przyjęto założenie, że każdy z nich ma kontakt z 30 osobami).

Zdecydowana większość odbiorców pochodzi z województwa pomorskiego (Region Gdański NSZZ „S” i Region Słupski NSZZ „S”). W porównaniu z danymi szacunkowymi zawartymi w Karcie zadania udało się dotrzeć do  mniejszej liczby odbiorców bezpośrednich (51 350 zamiast 59 399 osób) i pośrednich (28 000 zamiast 33 000 osób).

Na podstawie badań i analiz Działu Informacji i Promocji Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” można ocenić, że publikacja artykułów z zakresu ekologii i ochrony środowiska w ramach „Magazynu Ekologicznego” spotkała się ze zrozumieniem oraz pozytywnym odbiorem członków i sympatyków Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Do grupy odbiorców pośrednich należy również zaliczyć trudną do oszacowania grupę osób, które w 2020 r. w inny sposób będą miały kontakt z „MS” i pozostałymi mediami Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Należy zatem ocenić, że udało się zrealizować cel główny i cele szczegółowe zadania zawarte w Karcie zadania edukacyjnego, którymi były wzrost poziomu wiedzy dot. ochrony środowiska i wzrost świadomości ekologicznej, kształtowanie i upowszechnienie postaw proekologicznych wśród członków NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, pracowników województwa pomorskiego oraz uczniów różnych rodzajów szkół województwa pomorskiego. W ocenie wnioskodawcy wypełniono w ten sposób dużą część „luki społecznej” istniejącej w opinii wnioskodawcy w województwie pomorskim, związanej z ekologią i ochroną środowiska, dotyczącej świadomości ekologicznej, powszechności
i znajomości postaw ekologicznych itp.

Projekt wykorzystał efekt synergii będąc kontynuacją projektów „Ekologiczny lider opinii w szkole i w miejscu pracy” oraz „Ekologiczny lider opinii w szkole i w miejscu pracy – kontynuacja edukacji ekologicznej”, zrealizowanych przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w 2014 – 2019 r. Początkowa tematyka dotycząca ekologii w miejscu pracy i szkole została poszerzona o problematykę ekologii w czasie wypoczynku. Łącznie w latach 2014–2020 ukazało się 32 wydań „Magazynu Ekologicznego” i zrealizowano dwa filmy, co pozwoliło kompleksowo zaprezentować tematykę ochrony środowiska i ekologii na terenie województwa pomorskiego. Ten pozytywny efekt można wykorzystać kontynuując publikację kolejnych wydań „Magazynu Ekologicznego”, poświęconych np. bardziej pogłębionym szczegółowym kwestiom związanych z wybranymi aspektami ochrony środowiska i ekologii.

Zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i w szkole – rozszerzenie edukacji ekologicznej” zrealizowano w terminie od czerwca do listopada 2020 r. Wszystkie materiały przygotowane w ramach zadania pozostają dostępne także po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  Zrealizowano i opłacono działania zawarte we wszystkich punktach w/w harmonogramu. W trakcie realizacji zadania udało się obniżyć koszt kwalifikowany zadania finansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku z planowanych 12 000 zł do 11 728,19 zł. (procentowy udział dotacji WFOŚiG w Gdańsku wyniósł 65,6 proc.). Jednocześnie wzrósł udział środków własnych wnioskodawcy do poziomu  34,4 proc.

Podsumowując należy stwierdzić, że zadanie „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i w szkole – kontynuacja edukacji ekologicznej” zostało zrealizowane prawidłowo i terminowo, zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku, Montażu finansowym, Karcie zadania oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Udało się zrealizować założone cele
z zakresu edukacji ekologicznej. Sprawozdanie wnioskodawca i realizator zadania składa w przewidzianym umową terminie.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej