UCHWAŁA nr 9/2017 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Krzysztofem Rzeszutkiem

Na podstawie art. 32 ust 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 (Dz.U. 2015.1881 j.t, ze zmianami) oraz § 41 ust. 3 pkt 2 statutu NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oświadcza, że nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika , tj. na podstawie art. 52 § 1 kodeksu pracy z członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Panem Krzysztofem Rzeszutkiem. W ocenie Zarządu Regionu zamiar Pracodawcy dotyczący rozwiązania stosunku pracy jest represją wobec aktywnego działacza związkowego uczestniczącego w sporze zbiorowym toczącym się w Operze Bałtyckiej. Zrealizowanie tego bezprawnego zamiaru upoważnia pracowników do przystąpienia do strajku bez zachowania zasad, o których mowa w art. 7 – 14 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 2015.295. j.t., ze zm.).

Zarząd Regionu Gdańskiego oświadcza, że udzieli Panu Krzysztofowi Rzeszutkowi wszelkiej pomocy, w tym pomocy prawnej, w sprawie dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi i innymi organami właściwymi w sprawie.

Gdańsk, 4 września 2017 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej