Uchwała nr 8/2017 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2018- 2022

I.    Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ “Solidarność”, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uchwala poniższe zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów na WZD Regionu obowiązujące w Regionie Gdańskim NSZZ “Solidarność”:

1. Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu wyborczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wynosi 105 członków.

Delegaci są wybierani według następującego klucza:

a)     od 105 do 210 członków   –    1 delegat,

b)    od 211 do 420 członków   –   2 delegatów,

c)     od 421 do 630 członków    –  3 delegatów,

d)    od 631 do 840 członków    –  4 delegatów,

e)     od 841 do 1050 członków  –  5 delegatów,

f)      od 1051 do 1260 członków – 6 delegatów,

g)     od 1261 do 1470 członków – 7 delegatów,

h)    od 1471 do 1680 członków –  8 delegatów,

i)      i dalej na każde rozpoczęte 210 członków 1 delegat.

2. Elektorów na zebranie wyborcze elektorów (w organizacjach liczących do 104 członków), w okręgach łączonych wybiera się wg. klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków związku (do 15 członków- 1 elektor, od 16 do 30 członków – 2 elektorów, od 31 do 45 członków – 3 elektorów, od 46 do 60 członków – 4 elektorów, od 61 do 75 członków – 5 elektorów, od 76 do 90 członków – 6 elektorów i powyżej 91 członków – 7 elektorów).

3. Podstawą do zweryfikowania ilości członków w danej organizacji związkowej są kwestionariusze  informacyjne składane do Zarządu Regionu  przez organizacje za okres II półrocza 2016 r. i  I półrocza 2017 r.

4. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów  w okręgach łączonych upływa 1 marca  2018 r.

5, Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delegatów na WZD Regionu upływa 15 kwietnia 2018 r.

6. W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe, oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące 105 i więcej członków stanowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy wyborze delegatów na WZD Regionu.

7. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące do 104 członków tworzą okręgi łączone. Przy tworzeniu łączonych okręgów  wyborczych zaleca się stosowanie poniższych zasad:

a)     w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te organizacje które, dokonały wyboru i rejestracji elektorów,

b)    okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2 mandatowym, (obejmować co najmniej 211 członków),

c)     okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży,

d)    okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu (miasta, oddziału),

e)     w wyjątkowych sytuacjach RKW może wyrazić zgodę  na utworzenie okręgu łączonego 1 mandatowego.

8. Komisje oddziałowe i podzakładowe rejestrowane w regionie na podstawie §24 Statutu zobowiązane są do utworzenia wspólnego okręgu wyborczego.
Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komisje powinny zgłosić do 15 lutego 2018 r. Po upływie tego terminu RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów.
Organizacje, które nie przeprowadzą wyboru elektorów do 28 lutego 2018 r. nie zostaną uwzględnione w tworzeniu okręgów łączonych przed WZD Regionu na kadencję 2018 – 2022.  Nadzór nad przebiegiem wyborów, w  Regionie Gdańskim sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza (RKW).

ZR przypomina o bezwzględnym stosowaniu uchwały KK nr 11/09  w sprawie ankiet osobowych (załącznik nr 1).

II. Na podstawie uchwały KK nr 5/17 § 1 ust.1 pkt 4, w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” postanawia, że wybory w kołach, organizacjach oddziałowych, wydziałowych i podzakładowych oraz wybory delegatów  na zakładowe i międzyzakładowe zebrania delegatów w Regionie Gdańskim NSZZ “Solidarność” rozpoczną się od 1 września 2017 r.

Gdańsk, 5.06.2017 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej