Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ ,,Solidarność” w sprawie szkolnictwa wyższego dla Sektora Okrętowego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” w sprawie szkolnictwa wyższego dla sektora okrętowego o następującej treści:

Sektor przemysłu stoczniowego napędza rozwój całego szeregu przemysłów kooperujących i stanowi w wielu krajach kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego.

W Polsce od dziesiątków lat zaniedbywano tę gałąź przemysłu mimo jego kilkudziesięcioletniego znaczącego udziału na  światowym i europejskim rynku budowy, przebudowy i remontów statków.

Na pogorszenie kondycji tego sektora w Polsce nakładał się też kryzys światowy i zmiany w powiązaniach gospodarczych świata. Wiąże się to z odpływem fachowej kadry z Polskich stoczni do bogatszych krajów praktycznie na wszystkich poziomach od spawacza, montera do projektanta i technologa. Kryzys w sektorze okrętowym i zmiany systemu szkolnictwa wyższego, również przyczyniły się do zahamowania rozwoju kadry naukowej odciętej od inwestycji, na trudne, czasochłonne i kosztowne badania.

Specyfika zawodów stoczniowych wymaga, aby przygotowanie kadry, łączyło się ściśle z powiązaniem kształcenia z praktykami w stoczniach i biurach projektowych.

Zaprojektowanie i zbudowanie statku wymaga dużego doświadczenia, w wielu dziedzinach zarówno w trakcie projektowania i budowy jak również od wykładowców przygotowujących kadry w szkołach zawodowych, technikach i na wyższych uczelniach.

Obecnie, jako państwo jesteśmy na etapie wielu potrzebnych reform. Deklaracja rozwoju przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej nawiązuje do trendu europejskiego i światowego, gdzie ta gałąź określana jest, jako sektor strategiczny, co znajduje swoje potwierdzenie w wielu dokumentach wydanych przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny, poprzedzonych konsultacjami i debatami z udziałem pracodawców i pracobiorców.

W naszym kraju przed opublikowaniem w Dziennika Ustaw z dnia 25.09.2018 Poz. 1818 zawierającego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, tych konsultacji z sektorem nie było a wprowadzane rozwiązania mogą trwale wyeliminować Wydziały Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wyższych Uczelniach w Polsce.

Potwierdzeniem dla tej tezy, jest brak w załączniku do cyt. Rozporządzenia  klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych ( pkt. 2 dziedziny Inżynieryjno techniczne ) związanych z Przemysłem Stoczniowym tj. inżynieria morska, statki morskie dotychczas występujące jako Oceanotechnika i Okrętownictwo, pomimo że ten kierunek studiów technicznych wymieniony jest w Wykazie dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD pkt.2 nauki inżynieryjne i techniczne podpunkt 2.7 ,,Inżynieria środowiskowa” i ustęp 2.7 e ,,Inżynieria morska, statki morskie”. Taka sytuacja powoduje, że Gospodarka Morska może zostać pozbawiona możliwości kształcenia w tych dziedzinach, szczególnie ważnych dla Sektora Okrętowego.

W czasie, gdy Państwa Europy podejmują różne inicjatywy wspierające sektor stoczniowy i gospodarkę morska, uznając te dziedziny produkcyjne, jako strategiczne nie można ograniczać ich w Polsce.

Problem przygotowania kadr dla sektora stoczniowego to nie tylko problem szkolnictwa wyższego. Każdy zawód w sektorze stoczniowym przy nowoczesnej technologii wymaga rozbudowanego szkolenia, poczynając od szkół zawodowych, techników aż do uczelni wyższych.

Z dużą nadzieją patrzymy na dostrzeżenie w naszym państwie roli i możliwości sektora stoczniowego. Bez programu całościowego będzie trudno wykorzystać szanse, jaka pojawia się teraz na rynku europejskim starającym się odzyskać utracone znaczenie w globalnym sektorze stoczniowym i szeroko rozumianym rozwoju Technologii Morskich.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Gdańsk 5.11.2018 r

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej