Na pierwszym miejscu zaufanie i dotrzymywanie umów

Wzajemne zaufanie pomiędzy partnerami społecznymi i dotrzymywanie umów to według uczestników badania przeprowadzonego w ramach projektu zatytułowanego Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego, to najważniejsze czynniki mające wpływ na możliwości zawierania porozumień społecznych na poziomie zakładu pracy.

W ramach projektu przeprowadzono badania dotyczące dialogu na poziomie zakładu pracy. Przedstawicieli pracodawców i pracowników spytano między innymi o elementy wzajemnych relacji, które ich zdaniem są kluczowe dla przebiegu dialogu społecznego i uzyskiwania korzystnych dla firmy i pracowników efektów.

Wśród zaproponowanych przez badaczy 19 postaw zaproponowanych jako sprzyjające dialogowi w zakładzie pracy, najwięcej uzyskało „dotrzymywanie umów”. 69,7 proc. pracodawców stwierdziło, że jest to ważny element dialogu społecznego, podobnego zdania było 74,9 proc. pracowników i 75,4 procent liderów związkowych.

Na drugim miejscu znalazło się „wzajemne zaufanie”. Ten element był ważny dla 69,7 proc. badanych pracodawców, 64,4 proc. pracowników i 67 proc. liderów związków zawodowych.

Wysokie poparcie uzyskały także takie kategorie jak „pełna rzetelna informacja dla wszystkich stron”, „obopólna chęć podjęcia rozmów”, „tworzenie klimatu zaufania”. Dla liderów związkowych duże znaczenie miało „dobre przygotowanie merytoryczne stron” (64,4 proc.).

Mniejsze poparcie wśród badanych uzyskały natomiast takie elementy jak  „udział mediatora” czy „pomoc ekspertów zewnętrznych”.

Na wykresie poniżej prezentujemy warunki, które zostały najczęściej ocenione przez respondentów jako bardzo ważne.

Bez zaufania społecznego, którego jednym z warunków jest poczucie, że zawarte umowy będą dotrzymane nie można mówić o prawdziwym dialogu społecznym. Jedną z przyczyn stanu, że w Polsce dialog społeczny na wszystkich poziomach jest mało efektywny w dużej mierze spowodowane jest  utrzymywaniem się od wielu lat na niskim poziomie zaufania społecznego. W 2020 roku w badaniach przeprowadzonych przez CBOS 76 proc. respondentów wybrało odpowiedź mówiącą, że „w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym”. To bardzo dużo, choć i tak nieco mniej niż w badaniu CBOS np. z roku 2003, kiedy to poziom nieufności wynosił 81 proc.

Małgorzata Kuźma

Źródło: Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami, pod redakcją Jacka Męciny.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej