Generalny Dyrektor Dialogu Społecznego

Powołanie Generalnego Dyrektora Dialogu Społecznego oraz rozszerzenie kompetencji Rady Dialogu Społecznego zakłada projekt przyjęty przez partnerów społecznych podczas styczniowego posiedzenia RDS projekt zmian ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz niektórych innych ustaw. Propozycje, pod którymi wspólnie podpisali się przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, mają na celu wzmocnienie oraz uniezależnienie dialogu społecznego. Projekt ustawy został przekazany stronie rządowej.

Nowelizacja ustawy o RDS ustanawia powstanie Urzędu Generalnego Dyrektora Dialogu Społecznego. Pierwotnie miał to być Rzecznik Dialogu Społecznego. Analogicznie jak np. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dyrektor Dialogu Społecznego ma być niezależnym od żadnej ze stron dialogu społecznego urzędem wspierającym dialog społeczny.

Generalny Dyrektor Dialogu Społecznego, odpowiada za zapewnienie warunków prowadzenia, wspieranie i rozwój dialogu społecznego. (Rozdział 3a, artykuł 40a. projektu ustawy).

Zadania Urzędu Generalnego Dyrektora Dialogu Społecznego to m.in.:

  • zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z realizacją zadań Rady,
  • monitorowanie realizacji przez organy władzy i administracji rządowe oraz organy samorządu terytorialnego obowiązków związanych z opiniowaniem założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami  związków zawodowych oraz organizacji pracodawców,
  • prowadzenie listy mediatorów, o której mowa w przepisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy oraz wskazywanie na wniosek jednej ze stron sporu zbiorowego pracy osoby mediatora,
  • pełnienie roli organu rejestrującego ponadzakładowe układy zbiorowe pracy oraz prowadzenie rejestru takich układów,
  • wyjaśnianie na wniosek zainteresowanych podmiotów przepisów prawa regulujących prowadzenie dialogu społecznego,    
  • promocja wiedzy o dialogu społecznym w tym prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej,
  • monitorowanie, przygotowywanie analiz, ekspertyz z zakresu dialogu społecznego oraz badań naukowych i kształcenia w tym zakresie,
  • tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy RDS i WRDS oraz upowszechniania dobrych praktyk w obszarze działań mających wpływ na procesy społeczne w zakresie dialogu społecznego.

Apolityczny i niezależny

Według założeń projektu ustawy Generalny Dyrektor Dialogu Społecznego i pracownicy Urzędu nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności politycznej.

Generalnego Dyrektora Dialogu Społecznego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Dialogu Społecznego, która  wybiera kandydata na stanowisko Generalnego Dyrektora Dialogu Społecznego spośród osób wykazujących się znajomością społecznych problemów zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Jego kadencja ma trwać 4 lata.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mógłby odwołać Generalnego Dyrektora Dialogu Społecznego z zajmowanego stanowiska w przypadku:

a) trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby,

b) złożenia wspólnego wniosku przez co najmniej dwie strony Rady,

c) negatywnej opinii Rady dotyczącej sprawozdania z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu.

Projekt ustawy przewiduje, że Generalny Dyrektor Dialogu Społecznego dysponuje wyodrębnionymi w budżecie państwa w części dotyczącej Urzędu środkami finansowymi w wysokości zapewniającej pełne pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady oraz Urzędu.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej