Na czym polega zrównoważony rozwój?

Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji i indywidualnych osób można określić jako komplementarne działania i sposoby myślenia, które zakładają zrównoważone podejście, co wyklucza koncentrację na jednym obszarze prowadzonej działalności.

W praktyce oznacza to, że zarówno przedsiębiorstwa, organizacje i indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za ich wpływ na teraźniejszość (tu i teraz), ale na przyszłość, którą kształtują i pozostawią po sobie dla innych. Takie rozumienie zrównoważonego rozwoju wymaga od wielu podmiotów innego, często nowego podejścia i sposobu myślenia.

Rosnąca presja społeczna, potrzeba wiarygodnych informacji i danych czy kurczące się zasoby naturalne to tylko nieliczne z wyzwań stojących przed firmami, organizacjami i indywidualnymi osobami. Prowadzenie działalności biznesowej wprost nastawionej na zarabianie pieniędzy to kierunek tu i teraz. Kierunek myślenia jednowymiarowego, który pomija trendy i tendencje globalne oraz wyzwania społeczno-kulturowo-gospodarcze. Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na umiejętnym rozróżnieniu pojęć teraźniejszości i przyszłości:

TU i TERAZ:

 • Wyuczona nieświadomość np. prowadzonej działalności na rynek, sektor, branżę, środowisko naturalne,
 • Jednowymiarowość działań np. opracowywanie rozwiązań w oparciu o wiedzę wybranej, wąskiej grupy osób,
 • Selektywne podejście np. dział jako organizm nie jako jego część,
 • Reaktywne podejście np. brak systemowego podejścia np. do rozwiązywania problemów społecznych,
 • Przywództwo jako cel sam w sobie,
 • Innowacyjność w odpowiedzi na bieżące potrzeby firmy

PRZYSZŁOŚĆ:

 • Świadomość wpływu np. prowadzonej działalności na rynek, branżę, środowisko naturalne,
 • Wielowymiarowość działań np. praca projektowa w oparciu o zasoby wszystkich działów firmy,
 • Holistyczne podejście np. firma jako organizm,
 • Systemowe podejście np. świadoma i długoterminowa strategia zaangażowania społecznego,
 • Przywództwo elementem zarządzania wartością dla interesariuszy,
 • Innowacyjność tworząca wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Idea zrównoważonego rozwoju nierozerwalnie związana jest z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie wiele strategicznych elementów CSR. Zrównoważany rozwój zakłada umiejętność zdobycia się na odwagę brania pełnej odpowiedzialności za działalność firmy, organizacji czy osoby. W praktyce oznacza to gotowość do rozumienia skutków wielu działań, decyzji, ruchów rynkowych i wypowiedzi. Ważna jest świadomość wpływu działalności na pracowników i ich rodziny, dostawców i ich dostawców, opinię publiczną itp. Takie podejście buduje wartość marki, firmy czy osoby w oczach szerokich grup społecznych. Takie podejście buduje też zrównoważoną wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń. To z kolei wpływa na rentowność projektów biznesowych, wycenę wartość akcji spółki czy ciągłość procesów inwestycyjnych.

Powszechnie wiadomo, że jedyną trwała rzeczą w biznesie jest zmiana. Utarty skądinąd frazes od lat jest bardzo aktualny. Stagnacja spycha biznes w nieznane dotąd rejony i rodzi obawę o przyszłość. Dynamika jest paliwem współczesnych biznesów – twierdzą jedni. Inni zaś dodają, że zrównoważona. I tu dochodzimy do sedna pojęcia. Coraz więcej firm, niezależnie od wielkości i skali biznesu, opiera swoje modele o strategię zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu zrównoważone zarządzanie aspektami ekonomiczno-gospodarczym, społecznym, ludzkim i ekologicznym. Kluczowym założeniem tej strategii jest takie zarządzanie, kreowanie, oddziaływanie na ww. aspekty, by każdy z osobna i wszystkie razem tworzyły pożądaną spójną całość. W praktyce osiągnięcie tzw. idealnego stanu równowagi powinno być celem długoterminowym każdego biznesu i wyrazem jego strategicznego planowania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że coraz powszechniejszą praktyką staje się wycena spółek przez pryzmat ich podejścia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Banki oraz inne instytucje finansowe niejednokrotnie kreują obraz wartości spółki w oparciu na przykład o raportowane przez nie dane pozafinansowe ESG (ang.: E – environment; S- social; G – governance). Przejrzystość informacji buduje zaufanie. To rodzi przewidywalność i lepsze postrzeganie przez potencjalnych inwestorów, akcjonariuszy czy inne zainteresowane podmioty. Przedsiębiorstwa świadomie realizujące strategię zrównoważonego rozwoju, dążą do maksymalnej rentowności przy zachowaniu użyteczności społecznej oraz ekologicznej.

Zgodnie z rekomendacją Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju. Cele przyjęte przez 193 państwa członkowskie skupiają się na trzech strategicznych kwestiach dla świata w kontekście zrównoważonego rozwoju: wzroście gospodarczym, inkluzyjności społecznej oraz ochronie środowiska. W praktyce oznacza to przyjęcie nowej agendy zrównoważonego rozwoju pod nazwą “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, która zawiera 17 Celów i 169 zadań. ONZ przewiduje, że cele będą realizowane do 31 grudnia 2030.

Źródło: http://whiteleaf.pl/baza-wiedzy/zrownowazony-rozwoj  

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej