Jakie wnioski płyną z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy nt. wynagrodzeń na świecie w 2020 r.

Według opublikowanego w dniu 2 grudnia br. raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy pt.: Global Wage Report 2020/21 w ciągu drugiej połowy 2020 roku wyraźnie spadła wysokość miesięcznych wynagrodzeń za pracę, zaś tempo odnotowanych wzrostów wynagrodzeń okazało się być znacznie wolniejsze niż w ciągu poprzednich dwóch lat.

Globalny raport MOP dowodzi, że niektóre grupy osób odczuwają skutki kryzysu znacznie mocniej niż pozostałe. Gospodarczo-społeczne skutki pandemii okazały się być bardziej dotkliwe dla kobiet niż dla mężczyzn. Badania przeprowadzone na próbie obejmującej 28 krajów europejskich wskazują, że gdyby nie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, w drugim kwartale 2020 r. kobiety straciłyby 8,1% swoich zarobków, zaś mężczyźni – 5,4%.

Skutki kryzysu dotknęły silniej także pracowników nisko opłacanych. Osoby wykonujące zawody wymagające niższych kwalifikacji utraciły więcej godzin pracy niż wysoko wykwalifikowani pracownicy lub pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze. Ponadto badania wskazują, że gdyby nie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, nisko opłacani pracownicy utraciliby około 17,3% swoich zarobków (podczas gdy średni spadek wynagrodzeń wszystkich pracowników szacowano na 6,5%).

Zgodnie z danymi prezentowanymi w raporcie, pomimo że 90% państw członkowskich MOP gwarantuje pracownikom płacę minimalną, to jeszcze przed wybuchem pandemii 266 milionów osób w skali całego świata (tj. 15% wszystkich pracowników) otrzymywało wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej – albo z powodu nieprzestrzegania stosownych regulacji, albo z powodu wyłączenia ich z tego rodzaju programów.

Raport został udostępniony na stronie internetowej MOP pod adresem: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762547/lang–en/index.htm

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1188,raport-mop-nt-wynagrodzen-na-swiecie-w-2020-r-.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej