Jakie było oświadczenie europejskich partnerów społecznych EKZZ, BusinessEurope

CEEP, SMEunited w sprawie sytuacji kryzysowej COVID-19?

Europejscy pracodawcy i organizacje związkowe wyrazili współczucie rodzinom tych, którzy stracili bliskich z powodu epidemii COVID-19. Jednocześnie wyrazili wdzięczność skierowaną do pracowników i przedsiębiorców, którzy wykazują się wyjątkową odwagą i odpornością, zarówno w zakresie leczenia chorych, jak i utrzymania dostępu do podstawowych dóbr i usług.

Europejscy partnerzy społeczni poparli zestaw środków zapowiedzianych przez Komisję Europejską w dniu 13 marca oraz Europejski Bank Centralny i zapewnili, że są w ścisłym kontakcie z Komisją, aby pomóc w zapewnieniu ich szybkiej i skutecznej realizacji, oraz w poparciu działań krajowych, które były i będą omawiane przez krajowych partnerów społecznych i rządy krajowe.

Partnerzy społeczni wezwali rządy do zatwierdzenia w szczególności środków przewidujących:

  • tymczasowe pełne wykorzystanie elastyczności wbudowanej w cele Paktu Stabilności i Wzrostu, w tym rozważenie tymczasowego go zawieszenia poprzez zastosowanie ogólnej klauzuli korekcyjnej;
  • unikanie zakłóceń jednolitego rynku, w tym zakazów i ograniczeń wywozowych, w szczególności w odniesieniu do eksportu sprzętu medycznego i leków, oraz zaprzestanie zamykania granic dla towarów; ochrona wszystkich rodzajów transportu towarowego jest priorytetem w UE, a także odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji i informowaniu o działaniach podejmowanych w państwach członkowskich;
  • zachęcanie państw członkowskich do wydatków i inwestycji, w szczególności w celu wzmocnienia personelu, wyposażenia i środków na rzecz krajowych służb zdrowia, systemów ochrony socjalnej i innych usług użyteczności publicznej;
  • mobilizowanie niewykorzystanych funduszy strukturalnych i innych funduszy UE w celu wsparcia państw członkowskich w zapewnianiu wsparcia finansowego i wsparcia dochodów pracownikom dotkniętym bezrobociem lub zawieszeniem pracy, w tym pracownikom niestandardowym i osobom pracującym na własny rachunek;
  • zapewnienie dostępu do kredytów i wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich rodzajów MŚP, dotkniętych skutkami zamknięcia i środków nadzwyczajnych, przy skoordynowanej interwencji z budżetu UE, EBC, EBI i krajowych banków wspierających;
  • uruchomienie Funduszu Solidarności w związku z klęskami żywiołowymi oraz wszelkich innych środków dostępnych na szczeblu UE;
  • należy również uznać wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do wprowadzenia pełnej elastyczności w ramach zasad pomocy państwa.

Państwa członkowskie powinny zaangażować krajowych partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie środków krajowych.

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/zagraniczne/20200316-_Joint_message_of_the_Social_Partners_on_Covid_19_EmergencyPL.pdf 

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej