Jaki jest skład rad pracowników?

Rada pracowników tworzona jest przez pracodawcę (nie dotyczy pracodawców publicznych), który prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej 50 pracowników.

Członkami rady pracowników są reprezentanci załogi danej firmy, wybierani przez zarządy związków zawodowych bądź przez pracowników w drodze wyborów. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że w skład omawianego podmiotu nie mogą wchodzić:

  • pracownicy zarządzający zakładem pracy,
  • główny księgowy oraz
  • radca prawny zatrudniony w firmie.

Co więcej, ani wybierać, ani kandydować do rady nie mogą także zatrudnieni młodociani.

Liczba osób wchodzących w skład rady pracowników uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych przez pracodawcę. Zgodnie z art. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w skład rady pracowników wchodzi:

  • od 50 do 250 pracowników – 3 pracowników;
  • od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników;
  • powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

Liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników. Aby obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie ostatnich 6 miesięcy, należy dodać liczbę zatrudnionych w kolejnych miesiącach. Otrzymaną sumę dzieli się przez 6. W sytuacji, gdy pracodawca działa krócej niż 6 miesięcy, w celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych, dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach, a otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę tych miesięcy.

Wybór członków rady pracowników uzależniony jest od liczby pracowników u pracodawcy zatrudniającego. Jeśli pracodawca zatrudnia:

  • do 100 pracowników – wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników;
  • powyżej 100 pracowników – wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.

Kadencja rady pracowników trwa 4 lata od dnia jej wyboru, a członkostwo w radzie ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/zbiorowe_prawo_pracy/rady_pracownikow/670833,Rada-pracownikow-sklad-i-zadania.html  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej