Jak uregulowane są mediacje w Kodeksie postępowania cywilnego?

Regulacje dotyczące mediacji zawarto w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności w art. 10 i art. 1831–18315). W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne – a należą do nich m.in. te z zakresu prawa pracy – sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, zwłaszcza przez nakłanianie stron do poddania się dobrowolnej mediacji, która może być prowadzona przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediatorem może być osoba fizyczna (z wyjątkiem sędziego) mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju. Mediator zobowiązany jest do zachowania bezstronności. Mediację prowadzi się, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych lub na zgodny wniosek stron – wskazując sposoby rozwiązania sporu, które jednak nie są dla nich wiążące.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody ustanowionej przed sądem. Jeśli uprawomocniono ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komisja-pojednawcza-czyli-obowiazkowe-mediacje-z-pracownikiem

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej