Jak firmy raportują informacje dotyczące klimatu i praw człowieka?

Trwają obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i praw człowieka pokazują braki w danych, ale i pewne pozytywne trendy.

Na mocy dotychczas obowiązującej dyrektywy od 2018 roku spółki miały obowiązek ujawniać istotne informacje dotyczące ryzyka oraz swojego oddziaływania na klimat i szeroko pojęte środowisko, a także kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników, prawami człowieka i przeciwdziałaniem korupcji. Żeby uzupełnić zaplanowaną na bieżący rok nowelizację tej dyrektywy Alliance for Corporate Transparency, którego koordynatorem jest Frank Bold, opublikowało badania ukazujące postępy i niedociągnięcia w implementacji tych obowiązków.

Dostęp do istotnych i porównywalnych informacji na temat wyników przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju stał się priorytetem dla wszystkich użytkowników danych korporacyjnych, w tym inwestorów, banków, podmiotów zarządzających aktywami, inicjatyw benchmarkingowych, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Jak podkreślają ekspercki/ki Frank Bold, pomimo umiarkowanego postępu ujawniane przez przedsiębiorstwa informacje nadal w zbyt dużym stopniu opierają się na ogólnikach i nie odnoszą się w istotny i konkretny sposób do ryzyka, celów i kluczowych wskaźników.

W czasie, gdy unijna polityka finansowa i klimatyczna przechodzi ogromne zmiany na rzecz bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego modelu ekonomicznego, niesie to ze sobą zagrożenia i możliwości o bezprecedensowej skali dla wszystkich sektorów gospodarki. Brak wiarygodnych i użytecznych danych może nie tylko zachwiać unijną strategią zrównoważonego finansowania, ale też storpedować realizację celów wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Bez odpowiedniego wglądu w osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju nie będzie można zwiększyć zasięgu zrównoważonego finansowania ani poprawić poziomu odpowiedzialności korporacyjnej.

Z tego powodu Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy prawne pozwalające usprawnić i ukierunkować ujawnianie informacji za pomocą obowiązkowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które powinny wejść w życie w 2023 roku, ułatwiając firmom przekazywanie kluczowych danych swoim interesariuszom, organizacjom pozarządowym i rynkom finansowym.

Standardy zmniejszą obciążenia administracyjne przedsiębiorstw i przyniosą oszczędności rzędu 24,200 – 41,700 euro w skali jednego podmiotu. Przeprowadzone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne pokazały też, że 80% przedsiębiorstw sporządzających raporty opowiada się za wprowadzeniem wspólnych standardów. Poza większą przejrzystością i pewnością w konsekwencji zapewnią im one łatwiejszy dostęp do kapitału i pomogą przygotować się na neutralną klimatycznie przyszłość.

Analiza najważniejszych informacji na temat klimatu i praw człowieka ujawnionych przez 250 przedsiębiorstw z sektorów wysokiego ryzyka w Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Czechach wskazuje na obiecujące postępy w raportowaniu celów opartych na danych naukowych i szczegółów firmowych procedur zachowania należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Niemniej, tylko połowa przedsiębiorstw raportowała ryzyko związane ze zmianą klimatu, a przeważająca większość wciąż nie dostarcza wymaganych przez inwestorów konkretnych informacji dotyczących na przykład emisji GHG z Zakresu 3, ani nie uwzględnia różnych perspektyw czasowych w swoich ocenach ryzyka.

W kwestii praw człowieka 85% badanych przedsiębiorstw nie podało żadnych informacji na temat swojego ryzyka w tym zakresie, a prawie żadna nie wskazała, w jaki sposób zarządza tym ryzykiem lub angażuje interesariuszy. Dane ukazują również istotne różnice pomiędzy badanymi krajami – w większości przypadków Czechy i Polska wypadają poniżej średniej.

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-firmy-raportuja-informacje-dotyczace-klimatu-i-praw-czlowieka/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej