Czym jest regulamin pracy?

Regulamin pracy, tak jak regulamin wynagradzania, jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy.

Regulaminy pracy i wynagradzania określają całokształt spraw związanych ze świadczeniem pracy

u konkretnego pracodawcy. Odnoszą się do:

 • organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków stron stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcy (regulamin pracy),
 • warunków wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (regulamin wynagradzania).

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, bez względu na rodzaj stosunku pracy, czy umowy o pracę, a także wiek osoby zatrudnionej jest zobowiązany stworzyć regulamin pracy, chyba że jest objęty układem zbiorowym pracy. Do tej liczby włącza się także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, (wówczas nie jest obowiązany do wydawania obwieszczenia), który określa systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy.

Regulamin pracy powinien w szczególności określać:

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe z tym związane;
 • porę nocną;
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144709/Regul%20Pracy%20Wynagradz.pdf

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej