Czym jest Rada Dialogu Społecznego?

Rada Dialogu Społecznego jest instytucją, która stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonującą na poziomie centralnym.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

  • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
  • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
  • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa przewiduje dwupoziomowe kompetencje Rady Dialogu Społecznego, co znajduje odbicie w uprawnieniach zastrzeżonych dla dialogu autonomicznego dwóch stron – pracodawców i pracowników, oraz dla dialogu trójstronnego z udziałem trzech partnerów – pracodawców – pracowników – rządu, a więc całej Rady.

Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Przypomnijmy, że w Polsce dialog społeczny prowadzony jest  formie zinstytucjonalizowanej poczynając od podpisanego 22 lutego 1993 r. „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania”.

Wśród sformalizowanych ciał dialogu społecznego najważniejszą, o znaczeniu ogólnokrajowym rolę, z uwagi na swe kompetencje i zakres działania, jest Rada Dialogu Społecznego, powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Na poziomie województw działają Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, której formuła, po 21 latach działalności, wyczerpała się. Nadal brakuje skutecznych narzędzi do wprowadzania w życie dialogu społecznego zapisanego w Konstytucji RP. Porozumienia wypracowane przez partnerów w RDS nie są wiążące dla stron rządowej.  

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/rada-dialogu-spolecznego/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej