Czym jest poczucie przynależności i dlaczego jest tak ważne?

Wzmacnianie poczucia przynależności pracowników jest jednym z trendów HR na rok 2022. Według Deloitte 79% organizacji uważa ten obszar za ważny element, który pozytywnie wpływa na wyniki i sukces firmy, a 93% zgadza się z twierdzeniem, że zwiększanie poczucia przynależności pracowników napędza wydajność organizacji.

O poczuciu przynależności można mówić wtedy, gdy pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo w swoim środowisku pracy, oraz gdy czują się jego częścią. Na przynależność składają się m.in. akceptacja ze strony współpracowników, docenianie za indywidualny wkład, utrzymywanie satysfakcjonujących i przyjaznych kontaktów interpersonalnych w miejscu pracy, a także bycie szanowanym i sprawiedliwie traktowanym.

Poczucie przynależności jest jednym z elementów DEIB. To akronim określający długofalowe i uważne podejście do kształtowania kultury organizacyjnej w oparciu o różnorodność, równość, integrację oraz właśnie poczucie przynależności, które jest niejako efektem trzech pierwszych składników. Skuteczność DEIB potwierdzają m.in. wyniki badań Deloitte, z których wynika, że 63% firm łączy je z większą możliwością przyciągania i zatrzymywania talentów w organizacji. 53% notuje większą produktywność. 47% jest w stanie zarządzać organizacją w sposób bardziej zrównoważony. 46% notuje wzrost przewagi konkurencyjnej w swojej branży. 40% jest w s tanie podejmować skuteczniejsze i dokładniejsze decyzje.

Każdy członek grupy powinien czuć, że jego perspektywa jest doceniana, a praca i wykonywane zadania są pożyteczne i mają realny wpływ na działanie organizacji lub zespołu. Z punktu widzenia neuronauki poczucie wykluczenia i odrzucenia uaktywnia te same obszary mózgu, co ból fizyczny.

Badania wykazały, że gdy ludzie przez dłuższy czas doświadczają alienacji lub ostracyzmu, np. w nieakceptującym środowisku pracy, wykazują mniejszą zdolność do skutecznego wykonywania trudnych zadań, słabiej kontrolują impulsy, pogarsza się jakość ich snu, doświadczają niepokoju, smutku, a także poczucia bezradności i bezwartościowości.

Dr Christine Cox z Langone School of Medicine na Uniwersytecie Nowojorskim wyłoniła w badaniach 6 obszarów, które są wzmacniane przez pielęgnowanie poczucia przynależności w miejscu pracy i które ulegają pogorszeniu, gdy pracownik doświadcza wykluczenia. Należą do nich: inteligentne myślenie i rozumowanie, dbanie o siebie, samodoskonalenie, zachowania prospołeczne, samoregulacja, poczucie celu i dobre samopoczucie. Każdy z tych obszarów może stać się zasobem organizacji, jeśli tylko dostrzeże ona istotność budowania poczucia przynależności.

Według badań Deloitte już jedna sytuacja wykluczająca może doprowadzić do natychmiastowego, 25-procentowego spadku wydajności pracownika w projekcie zespołowym. Natomiast wzmacniane poczucie przynależności skutkuje wzrostem wydajności pracy o 56% oraz mniejszą o 75% ilością zwolnień chorobowych.

Zalety, jakie niesie ze sobą poczucie przynależności pracowników mają również duże znaczenie dla pracodawcy, ponieważ Belonging (poczucie przynależności) wpływa na takie kwestie jak zaangażowanie, rotacja, absencja i doświadczenie pracownika. Badania wskazane w 2021 Culture Report udowadniają, że przynależność pracowników stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu organizacji. 40% pracowników z silnym poczuciem przynależności rzadko myśli o poszukiwaniu innej pracy. Dodatkowo 51% pracowników czujących przynależność do firmy poleciłoby swojego pracodawcę innym osobom. A 45% zatrudnionych, którzy czują się przynależni, uważa, że jest w stanie osiągnąć najwyższą produktywność w swojej pracy.

Według badania przeprowadzonego przez RedThread Research 81% organizacji wykorzystujących DEIB zauważa zwiększoną satysfakcję klientów. To firmy, które dwa razy częściej deklarują, że udało się im zrealizować założone cele biznesowe i które optymistycznie podchodzą do osiągania przyszłych celów. A aż 72% z tych organizacji postrzega się jako bardziej innowacyjne, dzięki DEIB.

David Green zauważa, że świat doświadczył w ostatnim czasie dwóch bardzo istotnych zmian, które sprawiły, że DEIB, zaczęło być bardziej dostrzegane i doceniane. Pierwszym wydarzeniem był kryzys związany z nierównościami rasowymi, na które zwrócono szczególną uwagę dzięki ruchowi Black Lives Matter. Drugą zmianą była konieczność przyspieszonego zdigitalizowania wielu miejsc pracy spowodowana pandemią.

Rosnącą rolę i znaczenie Belonging w miejscu pracy widać między innymi w badaniach Women in the Workplace i RedThread Research, które udowadniają, że różnorodność, równość i integracja, które przekładają się na przynależność, mają bezpośredni i pozytywny wpływ na wartość biznesową. Wciąż jednak obszar budowania poczucia przynależności w miejscu pracy stanowi niewykorzystany potencjał wielu organizacji.

W obecnych realiach organizacyjnych dużo trudniej jest budować poczucie przynależności pracowników. Dotychczasowe gesty sympatii, takie jak nieformalne rozmowy przy ekspresie do kawy lub w firmowej windzie, przestały być oczywistym elementem budowania przynależności pracowników. Coraz częściej pracujemy w modelu hybrydowym lub zdalnym, a duża część kontaktów interpersonalnych przeniosła się z offline na ekrany komputerów.

Wzrasta również świadomość organizacji. Coraz częściej w firmach podejmuje się dyskusje na temat różnorodności pracowników, którzy chcą czuć się akceptowani i równi, bez względu na to jaką płeć, wyznanie, narodowość, formę zatrudnienia lub staż pracy reprezentują. Tę dyskusję rozpoczynają często sami pracownicy, których głos rośnie w siłę. Właśnie dlatego organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę na to, aby dbać o poczucie przynależności zatrudnionych pracowników. Powinno ono być niejako wynikiem kultury różnorodności, równości i integracji.

Źródło: https://hcmdeck.com/blog/poczucie-przynaleznosci/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej