Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)?

Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W tym celu FOB wspiera firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, buduje koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzy społeczność firm zaangażowanych społecznie, tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi. Aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości.

Wartości Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Odwaga – otwartość, innowacyjność, zaangażowanie i niezależność. FOB podejmuje tematy ważne społecznie. Wykorzystuje potencjał na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jest organizacją „uczącą się”. Wprowadza zmiany i innowacje.
 • Spójność – konsekwencja, niezależność i etyka obecne w codziennych działaniach, są gwarancją tego, że realizując misje FOB postępuje zgodnie z wartościami i strategią oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Wiedza – rozwój i merytoryka. Wiedza praktyczna i teoretyczna o CSR jest kapitałem, którym FOB dzieli się, stara się pogłębiać, rozwijać. FOB Stawia na rozwój merytoryczny i kompetencyjny pracowników, który wspiera systemowymi rozwiązaniami w organizacji.
 • Współpraca – szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby. FOB jest gotowy do podejmowania partnerskich działań, dzieli się wiedzą i doświadczeniem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

FOB utożsamia się także z wartościami zapisanymi w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętej 28 maja 2010 przez Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wśród których znajdują się: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, odpowiedzialność, rzetelność, rozliczalność, partnerstwo, podział władz, unikanie konfliktu interesów.

Jako organizacja koordynująca Kartę Różnorodności w Polsce, identyfikuje się z jej wartościami takimi jak różnorodność, włączająca kultura organizacyjna czy przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

Współpraca z biznesem jest podstawą realizacji misji Forum Odpowiedzialnego Biznesu już od prawie 20 lat. To warunek niezbędny dla rozwoju CSR w Polsce, który opiera się na zaangażowaniu firm i partnerstwach sektorowych i międzysektorowych, projektach realizowanych wspólnie z administracją publiczną, środowiskami akademickimi i organizacjami pozarządowymi.

Program Partnerstwa to główny program FOB, który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą  firmy – liderzy CSR, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. To  możliwość poznania dobrych praktyk, polskich i zagranicznych,  ale też prezentowania dokonań firm na zewnątrz. Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie środowiska CSR.

Na Program Partnerstwa składają się m.in.:

 • zamknięte spotkania merytoryczne: z ekspertami, tematyczne, webinaria, szkolenia;
 • coroczne śniadanie biznesowe z możliwością poznania planów FOB na kolejny rok oraz networkingu;
 • zamknięty portal dla Partnerów FOB: http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl;
 • cykliczny newsletter Programu Partnerstwa;
 • współpraca przy publikacjach, infografikach, analizach tematycznych tworzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • prezentacja praktyk firmy i jej dokonań w ramach odpowiedzialności społecznej – m.in. podczas spotkań, w artykułach, poprzez publikację informacji prasowych;
 • ekspozycja firmy jako Partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu (logo firmy w ulotkach, publikacjach i innych materiałach oraz podczas Tragów CSR i innych wydarzeń otwartych, zakładka z opisem firmy na portalu odpowiedzialnybiznes.pl, informacje prasowe od firmy w mediach społecznościowych i na portalu FOB);
 • możliwość udziału w zagranicznych projektach, wizytach studyjnych;
 • zaproszenie do udziału w spotkaniach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa;
 • zaproszenie do współpracy w ramach misyjnego projektu kierowanego do studentów – Liga Odpowiedzialnego Biznesu;
 • zniżki na dodatkowe działania: partnerstwa przy wydarzeniach, stoisko podczas Tragów CSR;
 • możliwość włączenia się w nowe inicjatywy FOB i pierwszeństwo informacji o nich.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/kim-jestesmy/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej