Czemu poświęcone było Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich w dniu 21 lipca br?

Uwarunkowania procesu negocjacyjnego perspektywy finansowej 2021-2027 były przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich, które – w formie wideokonferencji – odbyło się w dniu 21 lipca 2020 r.

Stronę rządową reprezentowali: Anna Szmidt-Rodziewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorz Puda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz kierownictwo Departamentu Funduszu Społecznego oraz Departamentu Strategii w MRiPR. W posiedzeniu udział wzięli także, oprócz stałych  członków Zespołu, zaproszeni eksperci.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 wynikająca z rozporządzenia ogólnego będzie określała warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy w okresie 2021–2027. Polska, podobnie jak w perspektywie 2014-2020, przygotowuje Umowę Partnerstwa w celu określenia strategii wykorzystania środków polityki spójności i koordynacji w zakresie określenia obszaru wsparcia. Przedstawiona przez MRiPR prezentacja obejmowała m.in. informację nt. stanu negocjacji unijnych, zmian w PS 2014-2020 związanych z Covid-19, czy ramowy plan prac nad Umową Partnerstwa, której konsultacje społeczne zaplanowano na październik br. Wskazano na brak rozstrzygnięć finansowych na obecnym etapie negocjacji. Poinformowano o dodatkowych środkach w wysokości 55 mld euro zaproponowanych przez KE na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r.

Wymieniono również przedstawione przez MRPiPS propozycje w zakresie dialogu społecznego i partnerstwa w nowej perspektywie 2021-2027. Propozycje te obejmują m.in. realizację projektów w trybie konkursowym mających na celu wzmocnienie dialogu społecznego, w tym wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, przygotowanie pracowników oraz pracodawców do funkcjonowania w warunkach kryzysowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej, upowszechnienie dostępnych standardów współpracy pracodawców z przedstawicielami pracowników w procesie zarzadzania zmianą w przedsiębiorstwie oraz promocja pozakodeksowych regulacji w zakresie warunków pracy.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1151,posiedzenie-zespolu-problemowego-rady-dialogu-spolecznego-ds-funduszy-europejskich.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej