Czego dotyczyło posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w dniu 04.09.2020 r.?

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw były przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 4 września 2020 r.  i przebiegało w formie wideokonferencji. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowała Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceminister S. Skuza poinformował, że projekt ustawy budżetowej na 2021 r. został przygotowany z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej powstałej w związku z pandemią COVID-19. Podkreślił, że po stronie wydatkowej zabezpieczono środki na kontynuację dotychczasowych działań jak również na realizacje nowych m.in. jak: zwiększenie w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB, zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia  podniesie się z 5,2% grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., aby na koniec 2021 r. osiągnąć 7,5%. Założono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 % w 2020 r i 1,8 %. w 2021 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 %. Nadmienił, że poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie determinowany przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT)

Wiceminister I. Michałek poinformowała, że w ramach wydatków na 2021 r. MRPiPS zabezpieczyło środki na wszystkie realizowane zadania oraz na planową weryfikację progów dochodowych z pomocy społecznej.

W toku dyskusji partnerzy społeczni poruszyli kwestie dotyczące m.in.: planowanych oszczędności w administracji publicznej w tym zwolnień pracowników, funduszu pracy, wydatków majątkowych, środków na planowaną w 2021 r. weryfikacje progów dochodowych z pomocy społecznej, środków w budżecie na PPK i podwyżki dla nauczycieli.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia systemu opodatkowania wspierającego mniejsze przedsiębiorstwa. Grupą docelową są pomioty w sposób szczególny dotknięte problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do finansowania.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1160,posiedzenie-zespolu-ds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej