Co było tematem posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w styczniu 2022 r.?

Problemy Krajowej Administracji Skarbowej, omówienie bieżącej działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województw: dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz prowadzenie listy mediatorów przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej to między innymi tematy posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 18 stycznia 2022 r. w formie hybrydowej. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Tomasz Ludwiński – Przewodniczący podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej omówił problemy z jakimi boryka się Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Zwrócił uwagę na trudności związane z przepływem informacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami. Poinformował o braku podnoszenia uposażeń zasadniczych dla funkcjonariuszy KAS oraz wstrzymaniu nagród i dodatków do wynagrodzeń dla działaczy związkowych. Nadmienił o braku prowadzenia konsultacji niektórych zmian, które wpływają na warunki pracy funkcjonariuszy KAS oraz wskazał zbyt krótkie terminy na opiniowanie projektów aktów prawnych.

Poruszono również kwestie funkcjonowania podzespołu ds. KAS i jego zadań.

W dalszej części wiceminister Stanisław Szwed przedstawił informację dotyczącą listy mediatorów przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Zwrócił uwagę na trudności z uzyskaniem opinii, reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, w sprawie wniosków o wpis na listę mediatorów. W latach 2019-2021 przesłano do zaopiniowania przez organizacje partnerów społecznych 39 wniosków o wpis na listę mediatorów skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy z czego tylko 4 uzyskały pozytywną opinię wszystkich uprawnionych organizacji partnerów społecznych. Ponadto wiceminister poinformował o aktualnym stanie prac nad projektem nowej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – projekt został zgłoszony do wpisy do planu prac legislacyjnych Rady Ministrów i oczekuje na wpis. Kolejnym etapem po uzyskaniu wpisu będą konsultacje międzyresortowe i opiniowanie społeczne projektu.

Kolejnym omawianym punktem była informacja przedstawicieli WRDS województw: dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego dotycząca ich działalności 2021 r. Przedstawiciele poszczególnych WRDS-ów zapoznali uczestników spotkania z omawianymi tematami podczas posiedzeń wśród których znalazła się kwestia bieżącej sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i podejmowanych działaniach.

Pani Edyta Doboszyńska reprezentująca Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiła informację podsumowującą prace ekspertów organizacji partnerów społecznych w 2021 r. i uzgodnienia w zakresie wdrażania europejskiego porozumienia ws. cyfryzacji. Poinformowała o propozycjach obszarów, które zostały następnie zarekomendowane do przeprowadzenia dyskusji w ramach zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego. Wśród obszarów wymieniła m.in.: elektronizację wniosków i oświadczeń w prawie pracy; wzmacnianie kompetencji cyfrowych osób aktywnych zawodowo; analizę bieżącej sytuacji w zakresie stosowania algorytmów w środowisku pracy.

Uzgodniono, że wypracowane rekomendacje zostaną przekazane Prezydium RDS.

Barbara Surdykowska NSZZ „Solidarność” przedstawiła krótką informację dotyczącą postępu prac nad planowaną dyrektywą dotyczącą wynagrodzeń minimalnych i promowania rokowań zbiorowych. Poinformował, że Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Nadmieniła, że w projektowanej dyrektywie wątpliwości budzącą m.in. zapisy art. 4 mówiącego o dążeniu do objęcia układami zbiorowymi pracy określonej liczy pracowników oraz art. 10 dotyczącego obowiązku sprawozdawczego.

Tym samym zwróciła się do członków zespołu o rozważenie możliwości wypracowania rozwiązań w tych dwóch budzących wątpliwości obszarach (art. 4 i 10) projektowanej dyrektywy.

Wiceminister Stanisław Szwed odnosząc się do powyższego zagadnienia poinformował, że prezydencja słoweńska zorganizowała w grudniu 2021 r. jedno posiedzenie Grupy roboczej ds. Społecznych, podczas którego państwa członkowskie zaprezentowały wstępne stanowisko odnośnie poprawek Parlamentu Europejskiego do projektu dyrektywy. Podkreślił, że stanowisko Parlamentu wychodzi poza ramy przyjętego przez Radę porozumienia i większość państw, w tym Polska, zaapelowały do prezydencji francuskiej o uwzględnienie w procesie negocjacji z Parlamentem Europejskim w jak najszerszym stopniu rozwiązań kompromisowych wypracowanych na forum Rady UE.

Na zakończenie spotkania Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1308,posiedzenie-zespolu-ds-rozwoju-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej