Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego we wrześniu 2021 r. ?

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej przewodziła posiedzeniu plenarnemu Rady Dialogu Społecznego, które poświęcone było projektowi ustawy budżetowej na 2022 r. Spotkanie, w formie wideokonferencji, odbyło się 21 września 2021 r. Stronę rządową reprezentowali: Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Minister Marlena Maląg poinformowała, że została wyznaczona przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego do przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego na obecną kadencję.

Następnie wiceminister S. Skuza przedstawił istotne dane makroekonomiczne zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9%, a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6%. Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono środki na kontynuację dotychczasowych działań, jak również na realizację nowych. Budżet uwzględnia m.in.: zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia; środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego;  waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych; finansowanie potrzeb obronnych RP; zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej; zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Wiceminister S. Skuza poinformował, że w projekcie przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 475,6 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 505,6 mld zł a deficyt budżetu państwa zaplanowano w wysokości 30 mld zł. Podkreślił, że resort finansów zakłada też poprawę na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia do 6 proc. na koniec. 2021 r. i 5,9 proc. w 2022 r.  Zwrócił uwagę na wzrost dochodów państwa, w tym na wzrost dochodów podatkowych do 440,8 mld zł.

W dalszej części spotkania wiceminister S. Skuza odniósł się do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Wskazał na najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie m.in.: wprowadzenie mechanizmu finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce. Zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019 oraz  ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

W drugiej części spotkania partnerzy społeczni przedstawili uwagi do przedmiotowych projektów ustaw. Wskazali m.in. na brak uwzględnienia w projekcie budżetu wpływu Krajowego Planu Odbudowy na PKB jak również braku skutków reformy OFE. Wątpliwości budzi prognoza inflacji 3,3 proc., która zdaniem strony społecznej powinna zostać skorygowana. Poruszono kwestie wysokości subwencji oświatowej, która jest niewystarczająca  do prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych oraz kwestię odmrożenia odpisu na ZFŚS. Odnosząc się do obszaru polityki rodzinnej zwrócono uwagę, że wraz ze wzrostem nakładów na nowe inicjatywy prorodzinne marginalizowane są systemy funkcjonujące od lat skierowane do rodzin najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Ponadto poruszono sprawę braku listy zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/komunikacja/5311701,Zadowolony-pracownik-najlepszym-ambasadorem-firmy.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej