Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w maju 2022r.?

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady, które poświęcone było transformacji energetycznej w Polsce oraz dyskusji o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Spotkanie odbyło się 19 maja 2022 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięli Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Kamila Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W pierwszym punkcie posiedzenia Rady min. Adam Guibourgé-Czetwertyński przedstawił informację w zakresie transformacji energetycznej w Polsce. Poinformował, że w marcu

2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” Główne zmiany, które mają być wprowadzone dotyczą kwestii suwerenności energetycznej. Podkreślił, że jest potrzeba uniezależnienie się od importu rosyjskich paliw kopalnych. Poinformował, że sytuacja geopolityczna sprawiła, że gazociąg Baltic Pipe stał się jedną z najważniejszych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego ze złóż norweskich. Ponadto wskazał na znaczne przyspieszenie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Wiceminister poinformował, że rezerwy gazu w naszym kraju stale rosną, a magazyny są zapełnione już w 90 proc.

W tym samym punkcie min. Piotr Pyzik poinformował o przyjętym 1 marca 2022 r. przez Radę Ministrów dokumencie: „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Powstał on w celu dostosowania koncernów energetycznych skarbu państwa do wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Przedstawia koncepcję transformacji polegającą na wydzieleniu konwencjonalnych aktywów wytwórczych zasilanych węglem do podmiotu będącego spółką Skarbu Państwa, działającą pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”). Po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych koncerny energetyczne skupią się na realizacji nisko i zeroemisyjnych inwestycji a NABE będzie właścicielem aktywów węglowych. Następnie poruszył kwestię umowy społecznej. Poinformował, że strona rządowa wraz z partnerami społecznymi prowadzi rozmowy nad umową społeczną dotyczącą transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa.

Kolejnym omawianym punktem był Wieloletni Plan Finansowy Państwa przedstawiony przez min. Piotra Patkowskiego, który poinformował, że w tym roku oczekiwane jest spowolnienie tempa wzrostu PKB do 3,8%, a w horyzoncie prognozy do 3,1%. Według scenariusza w 2022 r. stopa inflacji utrzyma się na wysokim poziomie – średniorocznie wyniesie 9,1%, natomiast w kolejnych latach stopniowo będzie spadać: 7,8% w 2023 r., 4,8% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. Ponadto oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8%, a w 2023 r. wyniesie 3,2%. Zaznaczył, że działania rządu mające na celu łagodzenie skutków inflacji, w tym zmiany w systemie podatkowym, a także wsparcie dla ukraińskich uchodźców będą znaczącym obciążeniem dla sektora instytucji rządowych i samorządowych w br. Podkreślił, że wobec utrzymywania się wysokiej dynamiki cen został ogłoszony pakiet działań antyinflacyjnych nakierowany na obniżenie tempa wzrostu inflacji w 2022 r. oraz ograniczenie negatywnych skutków podwyższonego poziomu inflacji dla gospodarstw domowych. Nadmienił również o nowych obciążeniach dla sektora instytucji rządowych i samorządowych: w 2022 roku wydatki związane z napływem ukraińskich uchodźców oraz dodatkowy wzrost nakładów na obronę od 2023 roku.

W dalszej części odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych. Strona społeczna zwróciła uwagę na kwestię sposobu procedowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji znaczącego wzrostu inflacji oraz konieczności wzrostu wysokości zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2023 oraz od 1 lipca 2023 r.

Minister Marlena Maląg odnosząc się do kwestii minimalnego wynagrodzenia za pracę poinformowała, że w myśl art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Tym samym zaznaczyła, że strona rządowa pracuje nad propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2023, które zostanie zaproponowane partnerom społecznym do 15 czerwca br.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego9

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej