Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w maju 202 1 r.?

W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z programem „Polski Ład” oraz podjęciu Uchwał Rady Dialogu Społecznego.

W pierwszej części posiedzenia Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP, przedstawił refleksje dotyczące programu „Polski Ład” oraz zadeklarował wolę współpracy i dialogu ze stroną społeczną. Powiedział o działaniach związanych ze zmianą logiki myślenia o państwie w celu podnoszenia jakości usług publicznych, odbudowy klasy średniej oraz zwiększeniem poziomu sprawiedliwości społecznej. Zapowiedział wprowadzenie zmian podatkowych w celu poprawy sytuacji osób najmniej zarabiających, dążenie do deregulacji oraz minimalizowanie możliwości pojawienia się sytuacji, w których można uniknąć płacenia podatków.

Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie brakiem zapisów w Polskim Ładzie dotyczących edukacji oraz służb mundurowych podległych MSWiA i MS. Związkowcy poruszyli kwestię emerytur pomostowych i wyrazili niezadowolenie z poziomu dialogu społecznego. Związki zawodowe pozytywnie odniosły się do działań mających na celu ograniczenie stosowania umów cywilno-prawnych w stosunkach pracy, reformowanie klina podatkowego, zwiększenie wydatków na służbę zdrowia oraz aktywizację zawodową emerytów.

Strona społeczna określiła, że z uwagi na brak przedstawienia aktów prawnych, które miałyby realizować założenia Polskiego Ładu, nie ma możliwości zgłoszenia merytorycznych uwag do dokumentu.

Organizacje zrzeszające pracodawców zwróciły uwagę na znaczny wzrost obciążeń dla małych firm i niedostosowanie programu edukacji do potrzeb gospodarczych. Pracodawcy nakreślili potrzebę prowadzenia transparentnych konsultacji ustaw w Radzie oraz oznaczenia pieniędzy ze składek, które byłyby kierowane na Służbę Zdrowia. Związki pracodawców wyraziły niezadowolenie z powodu braku zmiany klina podatkowego dla przedsiębiorców oraz niskiego poziomu deregulacji. Organizacje zrzeszające pracodawców postulowały o wzrost stabilności prawa i wzmacnianie Polskiej gospodarki w sposób, który nie będzie tak dotkliwy dla przedsiębiorców. Pracodawcy pozytywnie ustosunkowali się do chęci pełnego oskładkowania umów cywilno-prawnych, chęci odbudowy klasy średniej oraz braku konieczności uzyskania zezwolenia na budowę domów o powierzchni do 70 mkw., przy wykorzystaniu procedury zgłoszenia.

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP, zwrócił uwagę na niekorzystne regulacje podatkowe dla sektora MŚP, które ograniczą możliwość rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie ustosunkował się do zezwolenia na budowę domów o powierzchni do 70 mkw. bez potrzeby uzyskania zezwolenia budowlanego oraz pozytywnie wyraził się o zmianach dotyczących kwot wolnych od podatku. Przypomniał o propozycjach Rady działającej przy Rzeczniku MŚP, które nie zostały wykorzystane podczas tworzenia Polskiego Ładu.

W drugiej części posiedzenia, Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP odpowiadając na kwestie podniesione przez partnerów społecznych powiedział, że zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku przyczynią się do wzrostu płac netto oraz będą stanowić bodziec motywacyjny do podjęcia pracy. Prognozował ograniczenie szarej strefy i zwiększenie liczby miejsc pracy. Pozytywnie ustosunkował się do znakowania funduszy płynących na służbę zdrowia, zwiększenia płac w sektorze państwowej sfery budżetowej i zadeklarował starania w celu poprawy jakości dialogu. Zwrócił uwagę na potencjalny wpływ na deweloperów poprzez wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę domów o większym metrażu przy wykorzystaniu procedury zgłoszenia. Wyraził nadzieję na wprowadzenie bardziej konkurencyjnej polityki cenowej mieszkań przez deweloperów. Zwrócił uwagę na potrzebę poprawy funkcjonowania podatku CIT.

Źródło: https://www.cpsdialog.gov.pl/index.php/aktualnosci/107-z-zycia-dialogu/posiedzenia-plenarne-i-prezydia-rds/610-20-05-2021  

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej