Co było tematem kwietniowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy?

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2021 r. zebrała się na uroczystym zdalnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, z zastępcami Jarosławem Leśniewskim i Dariuszem Mińkowskim oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakubem Chojnickim.

„Trudna pandemiczna rzeczywistość wciąż stawia przed nami nowe wyzwania w każdej sferze życia i pracy. Zmusza do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, które będą chroniły zdrowie i życie pracowników. Nieustannie uczymy się jak ochronić miliony pracowników, zdobywamy coraz szerszą wiedzę o wirusie a wraz z nią rośnie nasza świadomość minimalizowania niebezpieczeństwa” – powiedziała w słowie skierowanym do uczestników konferencji marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podziękowała Radzie Ochrony Pracy za przygotowanie konferencji i podjęcie tak ważnego dziś tematu.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska mówiła m.in. o wpływie COVIDU-19 na absencję chorobową. „Rok ubiegły w tym zakresie był wyjątkowy. Wystawionych zostało 22,7 mln zaświadczeń lekarskich prawie na 270 mln dni absencji chorobowej. To bardzo dużo. Jeśli chodzi o liczbę dni absencji chorobowej, nastąpił wzrost o 4,4 % w stosunku do roku poprzedniego” – poinformowała prezes ZUS. Zaakcentowała przy tym bardzo duży wzrost liczby wystawionych zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań – o ponad jedną czwartą.

Zagadnienie wyjątkowo złego wpływu pandemii na zdrowie psychiczne pracowników poruszyła także w swoim referacie poświęconym zawodowemu ryzyku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi prof. Jolanta Walusiak-Skorupa. „Zaburzeń zdrowia psychicznego wśród pracowników mamy bardzo dużo a będzie coraz więcej” – stwierdziła, wskazując, że następstwem koronawirusa są: izolacja społeczna, niepokój, depresja, sięganie po alkohol i substancje psychoaktywne, a związana z nim stygmatyzacja powoduje, że ludzie często nie zgłaszają choroby.

O doświadczeniach kontrolnych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w dobie pandemii mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Przypomniała, że w początkowym okresie – od marca do czerwca ubiegłego roku – czynności kontrolne podejmowane przez organy inspekcji pracy ograniczały się do badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz reagowania na sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia osób pracujących. W miesiącach, w których obostrzenia były mniejsze, a firmy powracały do normalnego funkcjonowania, oprócz realizacji zadań z programu działania PIP została zobowiązana do prowadzenia kontroli weryfikujących przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii. Nieprawidłowości dotyczące nierespektowania obowiązków wynikających z przepisów, mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV‑2, stwierdzono w przypadku prawie 43% kontrolowanych zakładów.

Nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w tym zwłaszcza praca zdalna, przyniosły zmniejszenie ogólnej liczby wypadków zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy. Niemniej w okresie od marca 2020 r do końca stycznia br. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 11 wypadków, w tym 7 śmiertelnych, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej.

Przykładem działań prewencyjno-promocyjnych PIP w okresie pandemii jest program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”. Ma on popularyzować wymagania prawne oraz dobre praktyki w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń czynnikiem biologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii i – jak podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko – wspierać dyrektorów placówek oświatowych w identyfikacji i ograniczaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Niektóre efekty programu to: organizacja blisko 31 tys. stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości, wyposażenie prawie 2,4 tys. pracujących w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii, dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-CoV-2 na ponad tysiącu stanowisk pracy.

Szerzej działania PIP w zakresie prewencji organizacyjnej i technicznej zakażeń SARS-Co-2 w miejscu pracy przedstawił w swojej prezentacji dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Wystąpienie o podobnej tematyce w odniesieniu do działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego miał dyrektor tej placówki prof. Marek Wiktor Zawieska.

Podczas obrad Rada Ochrony Pracy przyjęła również stanowisko w sprawie pracy zdalnej. Zaleciła w nim m.in. „uregulowanie pracy zdalnej przez jej zdefiniowanie w Kodeksie pracy, wraz z określeniem niezbędnych do spełnienia przez jej uczestników, tj. pracodawców i pracowników, wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/124274,uroczyste-posiedzenie-rady-ochrony-pracy.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej