Na czym polega Krajowy Program Reform?

Krajowe Programy Reform (KPR) to główne narzędzie służące realizacji strategii „Europa 2020” na szczeblu państw UE. Zgodnie z założeniami Semestru Europejskiego, KPR są co roku aktualizowane i w kwietniu przekazywane do Komisji Europejskiej (KE) razem z aktualizacją Programów Stabilności lub Programów Konwergencji.

W KPR państwa członkowskie przedstawiają m.in.:

 • średniookresowy scenariusz makroekonomiczny,
 • działania będące odpowiedzią na wyzwania zawarte w Sprawozdaniu krajowym,
 • działania planowane na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020” i zaleceń Rady UE,
 • przykłady programów inwestycyjnych wspierających transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki,
 • powiązanie z ideą zrównoważonego rozwoju.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w KPR 2020/2021 uwzględniono również, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej,  działania Polski mające na celu bezpośrednią walkę z pandemią COVID-19 i przeciwdziałanie rozszerzającym się jej skutkom ekonomicznym, zawartych w ustawach składających się na Tarczę Antykryzysową.

W pierwszej publikacji KPR określono cele krajowe strategii „Europa 2020”, które powinny zostać osiągnięte do 2020 r. Polska, w zakresie pięciu wiodących celów strategii, zadeklarowała osiągnięcie następujących wartości :

 • zatrudnienie osób w wieku 20-64 na poziomie 71 proc.,
 • poziom nakładów na badania i rozwój (B+R) w wysokości 1,7 proc. PKB,
 • spadek zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe,
 • spadek do 4,5 proc. odsetka osób wcześnie porzucających naukę,
 • wzrost do 45 proc. odsetka osób w wieku 30-34 posiadających wyższe wykształcenie,
 • spadek o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-program-reform

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej