Czego dotyczyło posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 13.08.2020 r.?

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. były przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 13 sierpnia 2020 r. i przebiegało w formie wideokonferencji oraz stacjonarnej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Wiceminister P. Patkowski przedstawił założenia projektu budżetu państwa na rok 2021. Podkreślił, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% w grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć poziomu 7,5%. Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %  w 2020 r i 1,8 % w 2021 r. Przewiduje się, że w 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4%. Ponadto poinformował, że Rada Ministrów proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. w wysokości 100,0% w ujęciu nominalnym.

Minister M. Maląg przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2021. Poinformowała, że Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wynieść 2 800 zł, co oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do 2020 r., oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 18,30 zł. Proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego (2 600 zł) o 7,7% oraz relację do prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 53,2%. Ponadto poinformowała, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., wynikająca z minimum ustawowego powinna wynosić co najmniej 2 716,10 zł.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1157,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej