Co było tematem posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w styczniu br.?

Informacja na temat działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych, wprowadzenie do programu nauczania nauki o pracy i dialogu społecznym oraz informacja o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych to między innymi tematy posiedzenia zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 12 stycznia 2021 r. i przebiegało w formie wideokonferencji. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Agata Oklińska – Zastępca Dyrektora  Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Agnieszka Wołoszyn – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel NSZZ „Solidarność” poruszył kwestie związane z włączenia do podstawy programowej w szkołach tematyki związanej z prawem pracy i dialogiem społecznym. Ministerstwo Edukacji i Nauki odnosząc się do powyższej kwestii poinformowało, że treści dotyczące prawa pracy i dialogu społecznego są zawarte zarówno w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w różnego rodzaju organizowanych olimpiadach tematycznych. Nadmieniono, że w szkołach są również prowadzone zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Następnie Dyrektor Marek Waleśkiewicz przedstawił informacje z działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych. Poinformował o działaniach jakie są podejmowane w ramach wznowienia prac TZB. Uzgodniono, że strona społeczna, w najbliższym czasie przekaże do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wnioski o zwołanie posiedzeń wraz z proponowaną tematyką .

Dyrektor Agnieszka Wołoszyn odniosła do kwestii dotyczącej projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Wyjaśniła m.in., że krótki termin na przekazanie opinii przez właściwe resorty oraz partnerów społecznych wynikał z ograniczeń dotyczących terminu w jakim Rada Ministrów zobowiązana jest do przekazania do Sejmu i Senatu projektu Stanowiska RP dotyczącego projektowanej dyrektywy. Poinformowała, że stosownie do przepisów ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem (…) projekt Stanowiska RP wraz z projektem dyrektywy został przekazany do prac parlamentarnych.

Dyrektor Agata Oklińska przedstawiła informacje o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Poinformowała o przygotowaniu nowej regulacji w zakresie sporów zbiorowych, która zostanie przekazana do konsultacji partnerom społecznym po rozpoczęciu procesu legislacyjnego w trybie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz ustaw o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców. Poinformowała także o stanie zaawansowania uzgadniania kandydatów na listę mediatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw pracy.

Ponadto strona społeczna przedstawiła informacje na temat najnowszych inicjatyw podejmowanych w ramach europejskiego dialogu społecznego.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1194,posiedzenie-zespolu-ds-rozwoju-dialogu-spolecznego.html

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej