ZUS: sytuacja FUS jest stabilna

ZUS nas zapewnia: Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszej połowie 2021 r. była stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął poziom 80,4 proc.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w pierwszej połowie 2021 r., mimo że pod wpływem pandemii COVID-19, była lepsza niż rok wcześniej. Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej. Poprawiła się sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która  po pierwszym półroczu 2021 jest stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. osiągnął poziom 80,4 proc., podczas gdy w 2020 r. było to 74,7 proc.

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. ich suma wyniosła 115,2 mld zł i była o 7,8 proc. wyższa od osiągniętej rok wcześniej. Blisko 10,4 mld zł, które wpłynęły do FUS, pochodziły z budżetu państwa. Było to o połowę mniej (48,5 proc.), niż w ubiegłym roku.

Koszty FUS wyniosły 139,2 mld zł i były o miliard złotych większe niż przed rokiem.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

Przypomnijmy:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia.

Przychody FUS pochodzą: ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych, z oprocentowania rachunku bankowego FUS, z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS,
ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami, z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy o sus, i z opłaty prolongacyjnej, z dotacji z budżetu państwa, ze środków FRD, o których mowa w art. 59 ustawy o sus.
W granicach określonych w ustawie budżetowej, FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki. Mogą one być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunek bankowy FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.
Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać kredyty.

Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są: wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego, wydatki na prewencję rentową, spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS, odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń, należności dla płatników składek, wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych,
emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie.


[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej