ZRG: czas pierwszych podsumowań przed WZD

Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” na przedostatnim spotkaniu w mijającej kadencji 2018-23 omówili przygotowania do WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, stan wyborów do władz związkowych oraz przyjęli stanowisko w 35 rocznicę strajków z kwietnia i maja 1988 roku.

Zdjęcia: Artur Górski

Strajki wiosenne z 1988 r. były swoistym preludium do ich kolejnej, sierpniowej fazy i przyczyniły się do erozji politycznego i gospodarczego systemu PRL. Były – jak określił podczas obrad Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG – „budzeniem społeczeństwa z letargu”.

Stanowisko ZRG NSZZ „S” w sprawie 35 rocznicy strajków z 1988 roku, przyjęte, aby tamte wydarzenia nie poszły w zapomnienie, odczytał Wojciech Książek, członek prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Gdańsku:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża serdeczne podziękowanie i uznanie wszystkim, którzy XXXV lat temu podjęli strajk na Wybrzeżu począwszy od Stoczni Gdańskiej, przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Gdańską Stocznię Remontową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stocznię Północną i Port Gdański. Dziękujemy także strajkującym w innych regionach, w tym szczególnie brutalnie spacyfikowanym hutnikom z Nowej Huty. Mamy świadomość, iż determinacja strajkujących i osób wspierających była bardzo ważnym krokiem prowadzącym do odzyskania wolności i suwerenności Polski oraz legalizacji NSZZ „Solidarność”.
Zdajemy sobie sprawę, że w odróżnieniu od wcześniejszych protestów, uczestniczyli w nich nieliczni członkowie NSZZ „Solidarność”. Uhonorowano ich w wydanym w 2008 roku przez nasz Region wykazie: „Lista – ludzie strajku 1988 roku na Wybrzeżu Gdańskim”. I właśnie im – cichym bohaterom polskiej wolności – należy się nasza pamięć i szacunek.

Członkowie ZRG jednogłośnie przyjęli treść sprawozdania z działalności ZRG za kadencję 2018-2023. Będzie ono przedmiotem obrad regionalnego WZD, zaplanowanego na 14 i 15 czerwca br. w Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej (WZD 14 czerwca poprzedzi poranna msza św. w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku). Władzą stanowiącą w regionie jest właśnie walne zebranie delegatów danego regionu Związku. Delegaci o dokładnym terminie WZD zostaną powiadomieni.

– Staraliśmy się w sprawozdaniu zaprezentować maksymalnie dużo z wielu aspektów naszej działalności, jako biuro, w oddziałach, poprzez sekcje, zarejestrowane w regionie. Obiecuję, że całego sprawozdania w imieniu Zarządu nie będę czytał na WZD, grając na zmęczenie delegatów – zażartował Krzysztof Dośla, dodając, że materiał z kadencji jest bardzo obszerny.

Czerwcowe WZD będzie też czasem wyborów nowych członków ZRG oraz jego przewodniczącego. Przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla zapowiedział swój start w wyborach. Przybędą duszpasterze ludzi pracy księża Sławomir Decowski i Ludwik Kowalski oraz Mariusz Pokrzywinski (Okręgowy Inspektor Pracy) i lider KK NSZZ „S” Piotr Duda.

Pięć organizacji związkowych, które nie uporały się z procedurami wyborczymi, uzyskały zgodę na przedłużenie kadencji swych organów wykonawczych o kilka dni.

Stefan Gawroński, przewodniczący RKW, powiadomił, że wszystkie sekcje regionalne i międzyregionalne działające w Regionie Gdańskim przeprowadziły wybory w terminie i wybrały delegatów krajowych.

Był i smutny akcent. Członkowie Zarządu pożegnali modlitwą zmarłego związkowca Ireneusza Leszkę, portowca, w 1980 r. łącznika między poszczególnymi rejonami portu, od września 1980 należącego do NSZZ „Solidarność”. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 12 maja br. od godz. 10.30 w Gdańsku (kościół parafialny w Brętowie, przy ul. Słowackiego 79).

Relacjonując spotkanie z 5 maja br. z wiceministrem Markiem Gróbarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Krzysztof Dośla przekazał, że do 19 maja br. mają być przedstawione na piśmie propozycje resortu dla rybaków rekreacyjnych. Od oceny przedstawionych przez przedstawiciela rządu propozycji związkowcy uzależniają dalsze formy protestu lub jego zaniechanie. Pracownicy Morza Bałtyckiego, właściciele kutrów, którzy uprawiają wędkarstwo rekreacyjne, zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, bronią nie tyle miejsc pracy – te bezpowrotnie utracili. Chcą realizacji porozumienia zawartego z nimi przed trzema laty przez rząd, reprezentowany wtedy przez ministra Gróbarczyka.

Członkowie ZRG NSZZ „S” przyjęli też apel o wsparcie funduszu stypendialnego. Czytamy w nim m.in.:

Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory, w dwudziestu edycjach, przyznaliśmy 738 stypendiów dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to znaczy że Zarząd i Kapituła nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne. Wykaz Darczyńców, a także aktualny wniosek i regulamin Funduszu, znajdują się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie ZRG NSZZ „S” zaplanowane zostało na 5 czerwca br.

Apel o wpłaty na Fundusz Stypendialny – XXI edycja

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Przed nami rozstrzygnięcie dwudziestej pierwszej edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca). Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W międzyczasie, w 2010 roku, zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory, w dwudziestu edycjach, przyznaliśmy 738 stypendiów dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to znaczy że Zarząd i Kapituła nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne. Wykaz Darczyńców, a także aktualny wniosek i regulamin Funduszu, znajdują się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl

Informujemy, że środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. Ew. wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel.: 58 308 44 22, email: oswiata@solidarnosc.gda.pl , odnośnie spraw Fundacyjnych: dyrektor Renata Tkaczyk: 58 308 43 47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu Stefan Gawroński: 58 308 43 39.

      Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Gdańsk, 8.05.2023 r.

Z wyrazami szacunku:

Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej