Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: Państwowa Inspekcja Pracy – sojusznik związków zawodowych

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z NSZZ „Solidarność”, sytuacja w zakładach pracy, akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 lipca br. w gdańskiej siedzibie naszego Związku.

Spotkanie z główną inspektor pracy

Lipcowe posiedzenie regionalnych władz NSZZ „Solidarność” rozpoczęło się od spotkania z główną inspektor pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko i inspektorem Aleksandrem Zającem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Katarzyna Łażewska-Hrycko z Państwową Inspekcją Pracy związana jest od 2001 roku, gdzie przeszła kolejne szczeble kariery, a przez pięć lat przed objęciem funkcji głównej inspektor pracy była dyrektorem Biura Rady Dialogu Społecznego.

– Z mojego doświadczenia zawodowego, pracy w Państwowej Inspekcji Pracy i Radzie Dialogu Społecznego wynika, że dialog społeczny ma bardzo duże znaczenie, a współpraca między partnerami społecznymi może przynieść dobre rozwiązania dla pracowników – mówiła główna inspektor pracy, która przypomniała, że w okręgu gdańskim PIP podpisano porozumienia w zakresie współpracy z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”. Katarzyna Łażewska-Hrycko apelowała do związkowców o zgłaszanie wszelkich spraw, które wymagają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zwróciła ona również uwagę na potrzebę działania prewencyjno-informacyjne i szkolenia młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy. Obecnie jedną z najważniejszych spraw, jakie powinny jak najszybciej zostać uregulowane – zdaniem głównej inspektor – to kwestia pracy zdalnej, w tym zagadnień BHP.

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla stwierdził, że w naszym regionie współpraca z Państwową Inspekcją Pracy układa się dobrze, choć jest kilka trudnych obszarów. – Praca zdalna jest często wymuszana na pracownikach. Poza tym niesie ona ze sobą wiele negatywnych zjawisk, jak izolacja i większe podporządkowanie pracownika pracodawcy niż w miejscu pracy. To z kolei może wpływać niekorzystnie na psychikę pracowników. Innym ważnym obszarem, na którym pojawiają się negatywne zjawiska jest np. zatrudnienie obcokrajowców. Od wielu lat obserwujemy brak przeszkoleń i przygotowania pracowników, którzy są zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także nadużywanie umów cywilnoprawnych – mówił szef gdańskiej „S”

Katarzyna Łażewska-Hrycko poinformowała o powołaniu w PIP zespołu do spraw umów cywilnoprawnych, a także zapowiedziała reaktywację Sekcji Morskiej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

W części poświęconej pytaniom, Aleksander Kozicki, kierownik biura Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” mówił o nieprawidłowościach, które na wielką skalę występują w związku z pozwoleniami na pracę dla cudzoziemców. Poruszył on także problem warunków pracy i zasad zatrudniania pracowników w stoczni Crist.

Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” mówił, że nie wszędzie w kraju współpraca z Państwową Inspekcją Pracy układa się dobrze. Pojawiają się np. przypadki odmowy udostępnienia związkom zawodowym protokołów pokontrolnych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zdaniem Karola Guzikiewicza, wiceprzewodniczący zakładowej „Solidarności” Stoczni Gdańsk największą bolączką ostatnich czasów są umowy śmieciowe, a szczególnie wymuszanie na pracownikach przechodzenia na działalność gospodarczą.

W czasie dalszej dyskusji mówiono o potrzebie zmian legislacyjnych między innymi nadających szersze uprawnienia inspektorom pracy np. w zakresie możliwości wydania decyzji zmieniającej formę zatrudnienia pracownika.

Szkolenia od września pełna parą

W części lipcowego Zarządu Regionu poświęconego sprawom związkowym, szefowa działu szkoleń poinformowała o zamknięciu roku szkoleniowego, choć i w czasie wakacji odbywać się będą pewne szkolenia. Od września ruszą, oczywiście jeżeli nie będzie restrykcji pandemicznych, szkolenia wyjazdowe w Jastrzębiej Górze. Planowane są między innymi szkolenia podstawowe dotyczące działalności związkowej, negocjacji i ekonomiczne. Dział szkoleń zamierza również przeprowadzić warsztaty dla przewodniczących komisji zakładowych i komisji rewizyjnych oraz z Kodeksu pracy.

Spory zbiorowe

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący zakładowej „Solidarności” Stoczni Gdańsk poinformował o zgłoszeniu sporu zbiorowego z pracodawcą i prowadzeniu w tym względzie negocjacji. Główne postulaty związkowców dotyczą spraw płacowych oraz określenia przyszłości stoczni.

O napiętej sytuacji pomiędzy „Solidarnością” i zarządem w Dovista Polska mówił natomiast szef zakładowej „Solidarności” Tomasz Muszyński. Niestety, pomimo podpisanego porozumienia kończącego spór zbiorowy dotyczącego podwyżek za zeszły rok, pracodawca nie prowadzi w firmie dialogu społecznego i utrudnia działalność związkową, co szczególnie dziwi w firmie należącej do Duńczyków. W Dovista Polska sposób zarządzania odbiega od tzw. skandynawskiego stylu zarządzania, który charakteryzuje się silne poczucie równości, potrzeba szukania konsensusu (dialog społeczny), silnymi związkami zawodowymi.

Protest oświaty

1 lipca br. odbył się protest zorganizowany przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w którym wzięli udział związkowcy z naszego regionu. O przebiegu protestu i jego przyczynach mówił Wojciech Książek. przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Głównym postulatem protestujących w miniony czwartek w Warszawie była realizacja punku VI Porozumienia z 7.04.2019 r., która mówi o powiązaniu wynagrodzeń w oświacie ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Zbieramy podpisy

W ostatniej części lipcowego posiedzenia ZRG związkowcy omówili akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych. Informacje na ten temat i dokumenty, w tym oświadczenie RODO, znajduje się na naszej stronie.

Małgorzata Kuźma

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej