Wybory w związku. Kończy się kadencja władz Związku

Rozmowa ze Stefanem Gawrońskim, skarbnikiem Zarządu Regionu Gdańskiego  i członkiem Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” 

Procedury

– Wybory w organizacji ogólnopolskiej, liczącej 700 tysięcy członków, to poważne przedsięwzięcie. Na „Solidarność” nie może paść cień podejrzenia o łamanie zasad demokratycznych, o które Związek upominał i upomina się od swego powstania. Demokracja nie może zniechęcać. Jak dobrze przygotować i sprawnie przeprowadzić wybory?

– Przede wszystkim zgodnie z ordynacją wyborczą Związku, która określa zasady prawidłowego stosowania procedur wyborczych.

– Ważni są kandydaci…

– Oczywiście, dobry kandydat to większa szansa na dobry wybór. Związkowa demokracja opiera się na bezpośrednim głosowaniu, czyli wszystkie władze NSZZ „Solidarność” pochodzą z wyborów bezpośrednich. Kampania wyborcza może być prowadzona jeszcze przed wyborami. Kandydatów można zgłaszać wcześniej. Mogą być przygotowane kandydatury na zebrania, ale każdy z delegatów lub członków Związku z prawem głosu może zgłosić także podczas zebrania swego kandydata czy kandydatów, a ich liczba nie może być ograniczona.

– Obowiązuje nas kalendarium ustalone przez Komisję Krajową?

– Kalendarz wyborczy ustala Komisja Krajowa, ale dopuszcza on wcześniejsze rozpoczęcie wyborów w regionach. W związku z kończącą się dziewiątą kadencją termin wyborów władz niższych jednostek organizacyjnych i delegatów do podstawowych jednostek organizacyjnych w naszym Regionie Zarząd Regionu ustalił na 1 września 2022 roku. Od tej daty można wybierać delegatów i komisje oddziałowe, wydziałowe, koła. Od 1 listopada będą odbywały się zebrania wyborcze w podstawowych jednostkach organizacyjnych. Do 31 marca 2023 roku odbędą się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku wybierzemy władze regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne władze sekcji i sekretariatów. Do 31 października 2023 roku odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów. Wyborcza procedura w  podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku wymaga zachowania 14-dniowego terminu zawiadomienia RKW i członków Związku o terminie zebrania wyborczego.

– Lista kandydatów jest otwarta do czasu zebrania?

– Lista jest zamykana podczas zebrania po tym, jak padnie odpowiedź na pytanie przewodniczącego zebrania, czy są jeszcze jacyś kandydaci. Może pojawić się ktoś, kto pokona faworyta, dotychczasowego przewodniczącego komisji, bo ten z jakichś względów nie został dobrze oceniony przez kolegów czy koleżanki związkowców, kadencja nie była udana. Jeśli ktoś wystartuje i przedstawi lepsze propozycje, a związkowcy się znają, wynik może być zaskakujący. Gra jest otwarta.

– W branżach również?

– Podczas wyborów, które zaczną się od 1 listopada, czyli praktycznie od 2 listopada, będą też wybierani delegaci do struktur branżowych. Wyborów dokonują zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów. Krajowe i regionalne sekcje branżowe ustalą klucz wyborczy, na ilu członków wybierany jest delegat. Informacje te powinny trafić do regionów. Wybory zakładowych władz związkowych odbywają się jednocześnie z wyborem delegatów do branż i regionów.

– O czym nie można zapomnieć w pierwszej wyborczej fazie?

– Należy bezwzględnie dopilnować terminów. Na 14 dni przed zebraniem wyborczym musi być o nim powiadomiona Regionalna Komisja Wyborcza. Dotyczy to też wszystkich członków danej organizacji. Informacja musi być skutecznie przekazana, czy to poprzez łączników, wywieszenie ogłoszenia na związkowej tablicy, e-mailem. Lub każdym z tych sposobów. Ważne jest też dopilnowanie liczenia głosów w sytuacji, gdy jest kworum, czyli w zebraniu uczestniczy połowa uprawnionych. Na przykład przy organizacji, do której należy 37 członków Związku, kworum będzie stanowiło 19 związkowców. Musi być również zachowane kworum przy głosowaniu. Nie wychodzimy przed lub w trakcie głosowania. By skutecznie dokonać wyboru, trzeba uzyskać ponad 50 procent oddanych głosów ważnych i znaleźć się na miejscu mandatowym. Należy też pamiętać, że skład komisji zakładowej (międzyzakładowej) oraz komisji rewizyjnej nie może być mniejszy niż trzy osoby.

– A jeśli więcej osób uzyska wymagane minimum niż jest miejsc?

– Wówczas można sporządzić i podjąć uchwałę o liście rezerwowej. W przypadku na przykład rezygnacji z  pełnionej funkcji można dobrać kogoś z tej listy.

Głosowanie zdalne

– Oprócz elektronicznej sprawozdawczości, pojawiła się możliwość elektronicznego, zdalnego głosowania. Stawia to tajność głosowania pod znakiem zapytania. Czy system jest zabezpieczony pod kątem niejawności i ewentualnych zniekształceń wyników wyborów?

– W Statucie Związku znalazł się zapis, że w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku, za zgodą Zarządu Regionu, dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dla władzy stanowiącej, na zasadach określonych uchwałą Komisji Krajowej. KK zakupiła odpowiednio napisany i zabezpieczony program. Zakładowa organizacja związkowa ma prawo wystąpić do Regionu o zdalną formę przeprowadzenia wyborów. Taka zgoda będzie udzielona, ale jest warunek: musi być zaufana, przeszkolona osoba, dobry informatyk, która zorganizuje technicznie głosowanie i będzie czuwała nad jego prawidłowością, czyli komisarz wyborczy. Wszyscy członkowie takiej organizacji muszą mieć pocztę e-mailową, a adresy dostarczyć do Regionu, do Regionalnej Komisji Wyborczej. Mając już taką zgodę, organizacja występuje do Krajówki, która udostępnia wyborczy informatyczny program.

– Zdarza się to raczej sporadycznie?

– Niekoniecznie. W naszym Regionie było kilka takich zdalnych głosowań, głównie w organizacjach związkowych w bankach. Tajność jest zapewniona, bo wraca tylko informacja o liczbie oddanych głosów. Każde wybory są oddzielnie: na przewodniczącego, na członków komisji, na delegatów. Nie ma możliwości sprawdzenia, kto i jak głosował. Członek Związku, oprócz instrukcji głosowania, otrzymuje na każde z głosowań jednorazowe hasło logowania. Unikatowy PIN. Przewodniczący stwierdza kworum według danych logowania, po głosowaniu zna oraz podaje wynik. A nie to, jak ktoś głosował.

Rozmawiał Artur S. Górski

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej