Wyborczy czas „Solidarności” – święto związkowej demokracji

Kalendarium wyborcze

Termin wyborów władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7  i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, czyli organizacji wydziałowych, oddziałowych, kół oraz organizacji podzakładowych oraz delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, Zarząd Regionu Gdańskiego ustalił na czas od 1 września 2022 r. 

W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbędą się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Wyborów dokonują zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów. Krajowe i regionalne sekcje branżowe ustalą klucz wyborczy, na ilu członków wybierany jest delegat.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. wybierzemy władze regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne władze sekcji i sekretariatów. I tak – w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbędą się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego i delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do 31 października 2023 r. odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów.

Wyborów władz jednostek organizacyjnych Związku dokonuje się na podstawie:

 • Statutu NSZZ „Solidarność” (warunki pełnienia funkcji związkowych zawiera §47 Statutu NSZZ „Solidarność”)
 • Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
 • Uchwały nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku 
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 1/22 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 4/22 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wyborczych
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej  
 • Uchwały KK NSZZ „S” nr 6/18 ws. elektronicznych wyborów
 • Uchwały KK nr 1/19 ws. określenia kadencji w związku z wpisaniem zmian w Statucie NSZZ „S”

Uchwały dotyczące wyborów w Związku dostępne są na stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl w zakładce Dokumenty:

Dokumenty dotyczące wyborów w Związku…>>

Statut NSZZ „Solidarność”…>>

Uchwała nr 12 /2022 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2023-2028…>>

Kończy się IX kadencja związkowych władz. Demokracja w NSZZ „Solidarność” opiera się na bezpośrednim głosowaniu, a wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich, przeprowadzonych na kilku szczeblach. Ich zasady określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.

Elektroniczne głosowanie

jest możliwe w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku, za zgodą zarządu regionu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych uchwałą Komisji Krajowej. Niezbędny jest odpowiednio napisany i zabezpieczony program informatyczny, którym dysponuje Krajówka. Zakładowa organizacja związkowa ma prawo wystąpić do regionu o zdalną formę przeprowadzenia wyborów. Wszyscy jej członkowie muszą mieć pocztę e-mailową i jej adresy dostarczyć do regionalnej komisji wyborczej. Członek Związku, oprócz instrukcji głosowania, otrzymuje na każde z głosowań jednorazowe hasło do logowania i unikatowy PIN.

Funkcją związkową

jest członkostwo we władzach Związku, oprócz władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki. Funkcji związkowych nie może pełnić pracodawca, osoba zarządzająca zakładem pracy, osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy. Funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie można łączyć z mandatem posła i senatora, z kierowniczymi stanowiskami w organach władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz we władzach instytucji pełniących funkcje publiczne oraz z kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych. Wykaz określa uchwała Komisji Krajowej. Zakaz łączenia funkcji nie dotyczy osób dokonujących czynności w imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w strukturach organizacyjnych Związku oraz zatrudniających pracowników w podmiotach tworzonych lub współtworzonych przez Związek bądź jednostkę organizacyjną Związku.

Głos nieważny

to głos niepozwalający na odczytanie woli wyborcy np. przez skreślenia, niewyraźne pismo, oddany na większą liczbę kandydatów niż jest miejsc mandatowych, oddany na karcie nieprzeznaczonej do głosowania. Komisja skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu lub ordynacji, w szczególności gdy liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych, liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kart do głosowania, gdy złamano zasadę tajności głosowania, liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

Kandydatury

zgłasza się pisemnie do komisji zakładowej, zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakładowej komisji wyborczej oraz na posiedzeniu wyborczym w formie przyjętej w regulaminie obrad. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata i podpis zgłaszającego członka Związku oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję.

Kandydatem może być członek Związku, spełniający jeden z następujących warunków:
l będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór, powyższy okres przynależności nie dotyczy kandydatów do władz organizacji nowo tworzonych z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących. Zarząd regionu może wyrazić zgodę na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych osób niespełniających warunku sześciomiesięcznego, nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego wybór. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.

l należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25 proc. uprawnionych do głosowania, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
Czasowa karencja nie dotyczy nowo tworzonych organizacji. Lista kandydatów jest zamykana podczas zebrania po tym, jak padnie odpowiedź na pytanie przewodniczącego zebrania, czy są jeszcze inni kandydaci. Każdy członek Związku kandydujący na funkcje związkowe jest zobowiązany wypełnić i podpisać ankietę osobową. Przekazanie ankiety odpowiedniej komisji mandatowo-wyborczej jest niezbędnym warunkiem do wpisania nazwiska na listę kandydatów oraz zatwierdzenia przez odpowiednio RKW lub KKW dokonanego wyboru.

Komisja skrutacyjna

Liczbę członków komisji skrutacyjnej ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów. Komisja liczy minimum trzech członków. Do jej zadań należy: stwierdzenie w protokole, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, przygotowanie kart do głosowania, rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych (kandydaci na kartach do głosowania umieszczani są w kolejności alfabetycznej), wydawanie kart do głosowania, zebranie głosów, ustalenie i podanie wyników głosowania, sporządzenie protokołów z głosowań i zabezpieczenie kart do głosowania (do końca kadencji). Kandydować do władz Związku nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej.

Kworum

Stwierdza się kworum, jeśli w zebraniu uczestniczy połowa uprawnionych. Przykładowo przy organizacji, do której należy 47 członków Związku, kworum stanowi 24 związkowców. By skutecznie dokonać wyboru, trzeba uzyskać ponad 50 procent oddanych głosów ważnych i znaleźć się na miejscu mandatowym.

Obowiązki komisji zakładowej

zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakładowej komisji wyborczej: ustalenie kalendarza wyborczego, przygotowanie wyborów od strony organizacyjnej, przeprowadzenie wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów w okręgach wyborczych. Informuje (w sposób przyjęty w organizacji) o terminie i miejscu zebrania wyborczego oraz o zgłoszonych kandydaturach, powiadamia regionalną komisję wyborczą o terminie posiedzenia wyborczego (nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem), przekazuje do RKW protokół z wyborów oraz ankietę osobową wybranego przewodniczącego (pośrednio przez członka lub pełnomocnika RKW nadzorującego wybory, a w razie braku takiej możliwości, bezpośrednio do RKW w 14 dni od dnia zakończenia wyborów).

Posiedzenia wyborcze podstawowej jednostki organizacyjnej

Zakładowe zebranie członków tworzą wszyscy członkowie organizacji zakładowej. Zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów tworzą delegaci. Liczbą osób uprawnionych do głosowania na zebraniu jest liczba wszystkich członków organizacji zakładowej lub liczba wybranych w okręgach wyborczych delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje ważność.
Zakładowe zebranie w czasie posiedzenia wyborczego wybiera w kolejności: przewodniczącego komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej, pozostałych członków komisji, członków zakładowej komisji rewizyjnej. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach. Niedokonanie wyboru przewodniczącego komisji uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, brak wyboru co najmniej połowy z zaplanowanej liczby członków komisji zakładowej lub komisji koordynacyjnej uniemożliwia wybór składu komisji rewizyjnej.

Zakładowe zebranie członków lub delegatów w czasie posiedzenia wyborczego wybiera też delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub elektorów (gdy dana organizacja zakładowa nie stanowi samodzielnego okręgu wyborczego), delegatów na walne zebranie delegatów sekcji branżowej lub kongres sekretariatu (według zasad określonych przez radę sekcji lub sekretariatu).
Zakładowe zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów może tworzyć listy rezerwowe na funkcje związkowe, z wyjątkiem funkcji przewodniczącego władzy wykonawczej.

Porządek posiedzenia

oraz regulamin obrad podlegają zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Zakładowe zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów wybiera przewodniczącego zakładowego zebrania, protokolantów, członków komisji skrutacyjnej oraz członków innych komisji, zgodnie z regulaminem obrad.

Przewodniczący zebrania

ma prawo udzielać i odbierać głos, czuwa nad przebiegiem posiedzenia i jego zgodnością z postanowieniami Statutu, ordynacji i regulaminu obrad. Przewodniczący zebrania nie musi być członkiem danej organizacji zakładowej – musi być członkiem Związku. Także członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami Związku.

Walne Zebranie Delegatów

uchwala program działania Związku w regionie, podejmuje uchwały wiążące dla wszystkich struktur Związku w regionie, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku, dokonuje wyboru przewodniczącego zarządu regionu, członków zarządu regionu oraz wybiera członków regionalnej komisji rewizyjnej, a także rozpatruje sprawozdania zarządu regionu i regionalnej komisji rewizyjnej oraz udziela absolutorium zarządowi regionu.

W Związku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują:

władza stanowiąca, wykonawcza i  kontrolna

Władzą stanowiącą jest w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów; w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów; w regionie – walne zebranie delegatów regionu; w sekcji branżowej – walne zebranie delegatów sekcji; w sekretariacie branżowym – kongres sekretariatu; ogólnokrajową Związku – Krajowy Zjazd Delegatów; w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
Władzą wykonawczą jest w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio komisja zakładowa lub międzyzakładowa; w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa komisja koordynacyjna; w regionie – zarząd regionu; w sekcji branżowej – rada sekcji; w sekretariacie branżowym – rada sekretariatu; ogólnokrajową Związku – Komisja Krajowa; w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
Władzą kontrolną jest w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna; w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa koordynacyjna komisja rewizyjna; w regionie – regionalna komisja rewizyjna; w sekcji branżowej – komisja rewizyjna sekcji; w sekretariacie branżowym – komisja rewizyjna sekretariatu; ogólnokrajową Związku – Krajowa Komisja Rewizyjna; w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Komisja Rewizyjna Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Wybory delegatów

na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza. Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, które stanowią poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy. Delegatów wybiera się proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym według klucza wyborczego. Kluczem liczbowym, według którego wylicza się liczbę przypadających dla danego okręgu wyborczego miejsc mandatowych, jest liczba członków Związku – rozpoczęta lub pełna – przypadająca na każdy mandat delegata. Przykład: na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata, czyli w okręgu do 10 członków przypada 1 mandat (w okręgu do 9 członków nie przypada żaden mandat), od 11 do 20 członków przypadają 2 mandaty itd.

Wynik wyborów

Do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z tym jednak, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, wyborcy przysługuje jeden głos, głosować można tylko osobiście, głosuje się na poszczególnych kandydatów. Wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Zakładowa komisja wyborcza

ma obowiązek zorganizowania wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku – tymczasowej komisji zakładowej i zakładowej komisji koordynacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty zarejestrowania oraz komisji zakładowej oraz zakładowej komisji koordynacyjnej przed upływem bieżącej kadencji. Wyborów dokonuje odpowiednio zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów. Komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub tymczasowa komisja zakładowa może powołać zakładową komisję wyborczą. Skład zakładowej komisji wyborczej nie może być mniejszy niż trzy osoby.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej