Ważność badań okresowych oraz obowiązkowych szkoleń BHP w czasie koronawirusa

Ważność badań okresowych oraz obowiązkowych szkoleń BHP, które są niezbędne do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy w czasie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21  

W związku z zamknięciem wielu placówek i ośrodków medycyny pracy ustawodawca zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów kodeksu pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5), które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe. W przypadku badań wstępnych oraz kontrolnych zmiany przybrały inną formę. Nadal mają się one odbywać na dotychczasowych zasadach, z tym, że w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania tego stanu.

Katarzyna Zimmer-Drabczyk, ekspert i kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej