W czasie zawieszenia działalności pracownik będzie jak osoba na umowie cywilnoprawnej?

– Propozycja zasługuje na zdecydowanie negatywną opinię – odnosi się do tego jednoznacznie Prezydium KK NSZZ „Solidarność”. Prezydium tym samym zdecydowanie sprzeciwia się zapisom senackiego projektu nowelizacji specustawy COVID-owej.

Według senackiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w razie zawieszenia działalności gospodarczej i uruchomienia postojowego dla swoich pracowników, traktowani byliby jako osoby wykonujące umowy cywilno-prawne, a w związku z tym otrzymywaliby niższe wynagrodzenie.

– Podstawowym celem, na które Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” kładzie nacisk odnosząc do narzędzi pomocowych w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu jest utrzymanie zatrudnienia oraz zapewnienie zawierania porozumień ze związkami zawodowymi w sytuacji konieczności wprowadzenia rozwiązań pogarszających warunki pracy i płacy pracowników. Wobec powyższego propozycja zawieszenia działalności i uruchomienie postojowego dla pracowników, którzy traktowani byliby w takiej sytuacji jako osoby wykonujące umowy cywilnoprawne zasługuje na zdecydowanie negatywną opinię. Prezydium KK nie zgadza się na obniżenie przez okres 6 miesięcy wynagrodzenia pracowników poprzez zmianę formy ich zatrudnienia – czytamy w opinii Prezydium KK.

Członkowie Prezydium zwracają też uwagę, że projektodawca w żaden sposób nie odniósł się kwestii ubezpieczeniowych oraz konsekwencji w postaci braku zaliczenia okresu pobierania takiego świadczenia uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

– Aby uzyskać prawo do zasiłku, bezrobotny musi co do zasady wykazać, że w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony łącznie przez okres co najmniej 365 dni oraz osiągał w tym czasie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także od tego wynagrodzenia istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (wszystkie wymienione przesłanki musza wystąpić łącznie) – czytamy.

Zdaniem „Solidarności” na pozytywną ocenę projektu zasługuje jedynie fakt rezygnacji z pomysłu zniesienia ograniczenia handlu w niedzielę, która znalazła się w poprzedniej wersji projektu.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej