Ustawa o dodatku osłonowym ma pomóc najbardziej potrzebującym pokryć część rosnących cen

Inflacja w listopadzie, liczona rok do roku, sięga 7,8 procenta. Od 1 stycznia czekają nas drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej i gazu. Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 grudnia br. ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie podała, że głównym celem ustawy jest wprowadzenie nowego świadczenia – dodatku osłonowego, który będzie stanowił wsparcie państwa dla najbardziej potrzebujących obywateli (i wskazanym w ustawie cudzoziemcom). Dodatek osłonowy ma pomóc w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – obwieściła Kancelaria Prezydenta.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).  

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodano, że świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązków nakładanych na sprzedawców energii elektrycznej i sprzedawców paliw gazowych (w zakresie informacji i opracowania programów wsparcia), które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Od 1 stycznia rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 proc. Jeszcze bardziej, bo aż o 54 proc. zdrożeje gaz.

17 grudnia br. Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat o zatwierdzeniu nowych taryf na sprzedaż energii dla czterech sprzedawców z urzędu (PGE, Tauron, Enea i Energa) oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. Według szacunków URE oznacza to, że przeciętna polska rodzina zapłaci miesięcznie za energię o 21 zł więcej.

Gwałtowny wzrost cen energii nie tylko w Polsce, ale w całej Europie to m.in. skutek unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Cena uprawnień do emisji CO2, które zgodnie z wymogami Brukseli musi kupować energetyka konwencjonalna, wzrosły w ciągu ostatniego roku trzykrotnie: z 30 euro/t w grudniu 2020 do ok. 90 euro/t na początku grudnia bieżącego roku. Pieniądze te trafiają do budżetu państwa jako „para–podatki” i powinny być przeznaczane na odnawialne źródła energii. Jak wyliczył Polski Komitet Energii Elektrycznej koszt uprawnień do emisji CO2 stanowi już 59 proc. ceny energii w Polsce. Kolejne 8 proc. to bezpośrednie dopłaty do Odnawialnych Źródeł Energii w naszych rachunkach za prąd.  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej