Uczniowie zostają w domach – do 9 stycznia 2022 r. nauka zdalna

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą zawieszone. Wraca nauka zdalna.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian.

Przypominamy, że osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mogą skorzystać z zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem. Co ważne, prawo to przysługuje także, gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Zasiłek otrzymamy również w przypadku konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, w razie niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rząd zdecydował się o powrocie do nadzwyczajnej organizacji systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwi opiekę świetlicową i realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, uwzględniając możliwości danej jednostki systemu oświaty oraz zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji.  

Zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania. Wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli i specjalistów w procesie terapeutycznym dzieciom objętym odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.  

Uczniowie korzystający z internatów i burs będą mieli możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.  

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo, praktyki zawodowe będą mogły być realizowane  

Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia wprowadzone zostały ograniczenia w szkołach i  powrót do nauki zdalnej od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r.     

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. Po 9 stycznia 2022 r. ma nastąpić powrót do nauczania stacjonarnego.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej