Świadczenia dla rodzin z dziećmi

Świadczenie wychowawcze, czyli „500 plus”

Od 2019 roku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe w rodzinie i  „500 plus” przysługuje na każde dziecko w rodzinie, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Jakie są podstawowe założenia programu „Rodzina 500 plus”?

 • 500 zł co miesiąc na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku,
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat,
 • wnioski można składać stacjonarnie, a także drogą elektroniczną,
 • 500 zł jest kwotą nieopodatkowaną (nie jest wliczana do dochodów podczas corocznych rozliczeń podatkowych),
 • pieniądze można odbierać stacjonarnie (w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej) lub otrzymywać je przelewem na wskazany rachunek bankowy,
 • wniosek o „500 plus” należy składać co roku.

Po urodzeniu dziecka termin na złożenie wniosku o „500 plus” wynosi 3 miesiące. Jeśli dotrzymamy terminu, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem – od dnia narodzin dziecka. Jeśli zrobimy to później, będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Dobry Start, czyli „300 plus” na wyprawkę

Program Dobry Start, czyli 300 złotych przyznawane na początku roku szkolnego. To jednorazowe świadczenie, które otrzymają wnioskujący, wychowujący uczące się dziecko. Aby je otrzymać, uczniowie muszą spełnić dwa warunki:

 1. nie mają skończonych 20 lat (bądź 24 lat, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),
 2. uczą się w szkole podstawowej, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna.

Komu nie przysługuje świadczenie.

„300 plus” nie otrzymają dzieci chodzące do przedszkoli (także te, które odbywają tam przygotowanie szkolne), dzieci chodzące do zerówki oraz studenci.

Należy pamiętać, że świadczenie nie jest wypłacane przez cały rok, a jedynie w określonym czasie. Na składanie wniosków mamy czas od lipca do końca listopada, w tym roku wyłącznie online.

Ważne!!! Wniosek o „300 plus” należy złożyć do końca listopada, inaczej świadczenie przepadnie.

Zasiłek rodzinny

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego  zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Warunki przyznania

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia  lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecko lub osoba ucząca się nie pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko nie zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa) lub w rodzinie zastępczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 złote na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Stan prawny na 12.08.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Zdjęcie: Pexels/Trinity Kubassek

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej