Sprawdzają pracę cudzoziemców

– W roku 2021 inspektorzy pracy ujawniając nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców, najczęściej stwierdzali brak wymaganego zezwolenia na pracę, wykonywanie pracy na innych warunkach niż w oświadczeniu/zezwoleniu oraz brak umowy w formie pisemnej – poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Przeważającą ze stosowanych praktyk było powierzanie wykonywania pracy niezgodnie z warunkami wskazanymi w oświadczeniu, np. inne warunki zatrudnienia w zakresie rodzaju umowy, miejsca wykonywania pracy, liczby godzin, wypłacenia wynagrodzenia za pracę w niższej wysokości niż określone w oświadczeniu, dokonywanie bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia lub niewypłacenie wynagrodzenia. Przedsiębiorcy tłumaczyli to brakiem znajomości lub niedostateczną znajomością obowiązujących w tym zakresie regulacji. Powoływali się także na inną interpretację przepisów przez Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy czy Powiatowe Urzędy Pracy, na przykład w zakresie wymiaru czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia.

Kolejną praktyką przedsiębiorców było powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom niezgodnie z warunkami wskazanymi w zezwoleniu, np. zmiana rodzaju umowy albo zmiana warunków zatrudnienia na mniej korzystne (np. zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz wysokości wynagrodzenia).

PIP w każdym roku kontroluje zatrudnianie cudzoziemców. Np. gdański Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził w ub. roku 408 kontroli. Spośród skontrolowanych podmiotów, najwięcej prowadziło działalność w takich branżach jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel i naprawy, czy działalność usługowa związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz transportem.

W tym roku przypadki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców dotyczącą najczęściej obywateli Ukrainy.

Jednocześnie, w porównaniu do lat wcześniejszych, widać obecnie zmniejszenie liczby podmiotów, w których przeprowadzono kontrole. – Na powyższy stan miało wpływ ogłoszenie na obszarze Polski epidemii i ograniczeń z tego wynikające – informuje PIP.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej