Solidarność krytykuje ustawę budżetową na 2021 rok

Zdaniem NSZZ „Solidarność” priorytetami przyszłorocznego budżetu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ochrona pracowników i ich rodzin oraz osób najsłabszych. Tymczasem przedstawiony przez rząd projekt budżetu na rok 2021 nie gwarantuje w ocenie Prezydium Komisji Krajowej realizacji tych celów.

NSZZ „Solidarność” uważa, że w dobie walki z Covid-19 priorytetami rządu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ochrona pracowników i ich rodzin oraz osób najsłabszych – czytamy w przyjętej opinii. Tymczasem tylko wzrost finansowania ochrony zdrowia do poziomu 5,3 PKB realizuje ten postulat.

Prezydium KK doceniając działania rządu ratujące gospodarkę domaga się jednocześnie stworzenia długofalowej strategii wychodzenia z kryzysu i to z wykorzystaniem środków zarówno budżetowych, jak i unijnych.

„Solidarność” nie szczędzi rządowemu projektowi krytyki, zarzucając m.in. brak konsultacji wielu jego elementów. Jak np. wprowadzenie zmiany w zakresie wykorzystania Funduszu Pracy i zmiany wysokości odpisów na ten fundusz, czy zmianę wysokości odpisu na Fundusz Solidarnościowy oraz zmianę celu jego wykorzystania. Ostro krytykuje również uruchomienie mechanizmu tarczy antykryzysowej dot. zwolnień i cięć wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.

Jako drastyczne i niecelowe w dobie zagrożenia wzrostem bezrobocia Prezydium ocenia ograniczenie aż o 13 proc. środków przeznaczonych na wynagrodzenia powiatowych urzędów pracy.

W sprawach pracowniczych „Solidarność” krytykuje również brak pełnego odmrożenia wskaźnika odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rząd zamierza pozostawić go na obowiązującym teraz poziomie z drugiego półrocza 2018 r.

W zakresie polityki rodzinnej rząd nie zabezpieczył na przyszły odpowiednich środków, choć jest to rok ustawowej weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej.

– Obserwowany wzrost cen produktów podstawowych, a więc takich, które znajdują czołowe miejsce w koszyku inflacyjnym najuboższych gospodarstw domowych, wskazuje na potrzebę wzrostu ustawowych limitów oraz wysokości świadczeń. Tym bardziej, że nie przewiduje się waloryzacji powszechnego świadczenia wychowawczego, które do tej pory ograniczało ubóstwo rodzin z dziećmi – czytamy w opinii.

W zakresie systemu emerytalnego „Solidarność” krytykuje brak rozwiązań dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym.

Zdaniem „Solidarności” na krytykę zasługuje dalsze utrzymywanie dwóch progów podatkowych, które zbytnio obciążają osoby o najniższych dochodach, dalsze utrzymywanie kwoty wolnej od podatku na niezmienionym poziomie oraz dalsze utrzymywanie – mimo deklaracji – podstawowej stawki podatku VAT na poziomie 23 proc. Opinia zwraca też uwagę, że nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Z generalnych parametrów w zasadzie tylko wzrost płacy minimalnej do poziomu 2800 zł oraz stawki godzinowej w umowach zleceniach do poziomu 18,30 realizuje oczekiwania Związku. Pozytywnie oceniono również większe środki finansowe na zadania z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, przeniesienie do zadań Funduszu Pracy refundacji wynagrodzenia młodocianych pracowników, z jednoczesnym usunięciem z tego funduszu pozycji „koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych”, zwiększenie o 500 mln środków na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne, finansowe oraz świadczenia uzupełniające dla osób niepełnosprawnych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej