Rynek pracy w czasie pandemii. Czerwiec bardziej optymistyczny

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc. na koniec czerwca br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,1 pkt proc. więcej niż w maju br., a w porównaniu do czerwca 2019 roku o 0,8 proc.  

Liczba bezrobotnych wzrosła w czerwcu o 15,4 tys. m/m (do 1 027,1 tys. osób).

Od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia rośnie. W czerwcu tempo wzrostu osłabło. W kwietniu br. liczba bezrobotnych w porównaniu do marca br. wzrosła o 6,2 proc., w maju o 4,8 proc., a w czerwcu o 1,5 proc.

Na koniec czerwca w województwie pomorskim zarejestrowanych było 52,4 tys. osób bezrobotnych. Oznacza to, że liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do maja br. o 1,3 proc., tj. o 700 osób. Wraz ze wzrostem liczby bezrobotnych nie wzrosła stopa bezrobocia w Pomorskiem – pozostała na poziomie z maja br. czyli 5,5 proc. i była wyższa niż przed rokiem o 1,1 proc.

Osób bezrobotnych w czerwcu było więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem gdy zarejestrowanych było 41,8 tys. osób bezrobotnych. Jest to ciągle dwukrotnie niższe bezrobocie niż w latach 2009-2014, gdy zarejestrowanych bez pracy było ok. 100 tys. osób.

Na poziomie lokalnym wzrost liczby bezrobotnych dotyczył w czerwcu br. 15 powiatów,  najwyższy w Sopocie – 5,7%, następnie w Słupsku – 4,6% i w Gdyni – 4,5% oraz w powiecie gdańskim – 4,2%. Spadek bezrobocia odnotowano w 5 powiatach, największy w powiecie puckim – o 7,9%.

Wstępne dane o bezrobociu rejestrowanym za czerwiec br. pokazują, że obserwowane w kwietniu i maju br. negatywne zjawiska na pomorskim rynku pracy wyhamowują,

W czerwcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kraju było niższe o 3,3 proc. r/r i wyniosło 6185,8 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,6 proc. r/r i wyniosło 5286,00 zł.

Przypomnijmy, że maj był miesiącem, w którym działalność wznowiły przedsiębiorstwa dotknięte skutkami ograniczeń wprowadzonych w czasie pandemii, mimo to część branż działała jeszcze w mocno ograniczonym zakresie.

Dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w regionie pomorskim nie wskazywały widocznej poprawy sytuacji na rynku pracy. Utrzymuje się niższa liczba ofert pracy zgłaszanych przez pomorskich pracodawców do urzędów pracy.  

– To wciąż dużo mniej oferowanych miejsc pracy, bo o około 50 proc., niż w sytuacji sprzed pandemii – mówi Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.  

 Według danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim (dane za maj br.) kształtowało się na poziomie 346,7 tys. osób (o 1,5 proc. mniej niż w maju 2019 r.), a w porównaniu z kwietniem br. zmniejszyło się o 1,1 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 5172,21 zł.

Na Pomorzu w odniesieniu do maja ubiegłego roku przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się m.in. w działalności usługowej (o 16,5%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,4%), w administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,1%) oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (po 3,9%).

Były branże, w których pracodawcy zwiększyli zatrudnienie. Wzrost zatrudnienia wystąpił m.in. w informacji i komunikacji (o 7,4%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3 %), w budownictwie (o 2,5%) oraz w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,4%).

Czekamy na pomorskie dane z czerwca br. Wiadomo już, że poprawiają się nastroje pomorskich pracodawców. Przedsiębiorcy coraz bardziej pozytywnie patrzą w przyszłość – badania ankietowe prowadzone przez GUS pokazują, że w czerwcu br. w większości badanych obszarów firmy z województwa pomorskiego oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Spadek koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa.

W handlu detalicznym następuje stopniowo odbicie po zniesieniu ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu stłumienia epidemii koronawirusa. Jest to częściowo efekt odłożonego popytu, który w kolejnych miesiącach będzie jednak mniej intensywny.   

Przyglądając się szacunkowym danym za czerwiec br. można zauważyć, że w kontekście liczby ofert pracy zgłaszanych przez pomorskich pracodawców do urzędów pracy w naszym województwie, miesiąc ten zdecydowanie różni się od dwóch poprzednich (kwietnia i maja).

 W czerwcu br. zgłoszono 6,8 tys. wolnych wakatów wobec 4,2 tys. ofert zgłoszonych w kwietniu br. i 4,5 tys. w maju br. Jest to ponad 50 proc. wzrost i chociaż wciąż jest to mniej niż w sytuacji sprzed pandemii – w czerwcu 2019 r. pracodawcy zgłosili 7,6 tys. ofert pracy, to dane wskazują na pozytywny trend.

Wzrost ofert zatrudnienia napływających do powiatowych urzędów pracy niewątpliwie jest w dużym stopniu efektem stopniowego powracania firm do działalności. W stosunku do gwałtownego spadku w marcu i kwietniu br. poprawa w tym zakresie zapoczątkowana w maju br. jest kontynuowana w coraz większej skali.

Przedsiębiorstwa są w trakcie analizowania negatywnych skutków lockdownu i podejmowania decyzji dostosowawczych.  

Trzeba pamiętać również, że konsekwencjami kryzysu związanego z pandemią mogą być także zmiany w wysokości wynagrodzeń w firmach. Istnieje też realne ryzyko inflacyjne, które dodatkowo wpłynie na obniżenie realnej siły nabywczej wynagrodzeń.

Optymistyczne jest, że produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu wzrosła o 0,5 proc. r/d/r (w czerwcu 2019 r. odnotowano spadek o 2,6 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego), a w porównaniu z majem br. wzrosła aż o 13,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.  

– Nie utraciliśmy ani jednego miejsca pracy. W kwietniu podpisaliśmy porozumienie z pracodawcą godząc się na obniżenie pensji i skrócenie wymiaru czasu pracy. W maju weszliśmy pod osłonę tarczy antykryzysowej. Jej rozwiązania okazały się realnie bardzo pomocne. Optymizm niesie też zauważalny ostatnio wzrost zamówień na części linii montażowych. Mamy nadzieję, że jesienią sytuacja nie będzie dramatyczna. Do września pracodawca zobowiązał się, że żadnych zwolnień nie będzie poza dobrowolnymi odejściami na emeryturę – relacjonuje Paweł Dziwosz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Federal-Mogul Bimet w Gdańsku

Jednak w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu w skali kraju była o 6,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., gdy notowano wzrost o 5,1 proc.

 Oprac. Na podstawie: Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy,  WUP Gdańsk, GUS

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej