Rozliczenie organizacji związkowych z fiskusem

Przedstawiamy wzór sprawozdania, który trzeba wczytać w aplikacji e-sprawozdania i poprawić informacje w nim (w części dane organizacji, bilans, rachunek zysków i strat, i informacja uzupełniająca)

1.Dane organizacji:

 • wpisujemy dane naszej organizacji

2. Bilans

w aktywach (Aktywa razem i Aktywa obrotowe) wpisujemy nasze środki pieniężne (to co mamy na rachunku bankowym i w kasie)

w pasywach (Pasywa razem i Pasywa (fundusz) własny) wpisujemy nasz wynik finansowy (co nam wyszło w rachunku zysków i strat), natomiast Kapitał (fundusz) podstawowy wpisujemy nasz fundusz statutowy tylko trzeba pamiętać, że funduszu statutowego nigdy nie można pomniejszać z tego powodu w większości przypadków będzie się różnił od wartości jakie mamy w pozycjach Pasywa razem i Pasywa (fundusz) własny). Jeżeli nie posiadamy funduszu statutowego to usuwamy tą pozycję Pasywów (czerwona ikona wyglądająca jak śmietnik)

3. Rachunek zysków i strat

wypełniamy odpowiednie pozycje w rachunku zysków i strat jeżeli nie posiadamy kosztów z danej pozycji proszę ją usuną (np. nie zatrudnialiśmy nikogo w danym roku to pozycję wynagrodzenia usuwamy)
Pozycje zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, pozostałe zawierają się w pozycji Koszty podstawowej działalności.
W pozycji Wynik finansowy netto wpisujemy kwotę jaką uzyskaliśmy po odjęciu od przychodów kosztów
Jeżeli mieliśmy zysk wpisujemy do pozycji Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) Jeżeli mieliśmy stratę wpisujemy do pozycji Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

4. Informacja dodatkowa

 • plik w tej pozycji usuwamy i dodajemy nasz własny
 • w załączeniu dodaję wzór informacji uzupełniającej w której trzeba tylko wpisać nazwę organizacji i można go załączyć go do Informacji dodatkowej (najlepiej przekonwertowywać go do formatu PDF przed dodaniem go do sprawozdania)

Załączniki:

Instrukcja sporządzania i przekazywania Deklaracji podatkowej CIT-8 oraz Sprawozdania finansowego za 2019 rok.

CIT

Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 składamy do Urzędu Skarbowego w formie papierowej. z wyłączeniem Organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11) bądź prowadzą działalność gospodarczą.

Uwaga! Termin składania deklaracji został przedłużony.

 • do 31 lipca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), niezatrudniających pracowników i nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • do 31 maja 2020 r. organizacje związkowe które zatrudniają pracowników lub prowadzą działalność gospodarczą.

Sprawozdanie finansowe w 2020 r.

 1. Sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za rok 2019 do 30 czerwca 2020 roku.
 2. Podjąć uchwałę komisji zakładowej o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do 30 września 2020 roku
 3. Wysłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podpisane Sprawozdanie finansowe w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały komisji zakładowej.

Sprawozdanie finansowe składające się z następujących elementów:

 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości.
 • uchwała zatwierdzająca,

w 2020 r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak dotychczas do Urzędu Skarbowego.

W ubiegłym roku musieliśmy jedynie zachować formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie można składać go w postaci skanów, plików Word, Excel lub pdf!

Teraz należy dane ze sprawozdania wprowadzić do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej

Jest ono dostępne pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Uwaga bardzo ważne

Dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie podpisujemy do 31 marca 2020 r. Wysyłka sprawozdania w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”:

Od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00, 58 346 21 74

Konsultacje ws. sprawozdań finansowych i CIT:

W załączeniu instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego za rok 2019…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej