Rada Administracyjna MOP wzywa do zaprzestania agresji Rosji na Ukrainę

Rada Administracyjna (RA) Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęła 23 marca 2022 r. rezolucję pt. Agresja Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie z perspektywy   MOP.

Rada Administracyjna MOP (ILO, International Labour Organization) wzywa Federację Rosyjską do m.in. „natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania agresji”. Uznaje ogromną liczbę osób przesiedlonych wewnętrznie i uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów, miejsc pracy, przedsiębiorstw, społeczności i kraju oraz stwierdza, że „kontynuowana agresja Federacji Rosyjskiej, przy pomocy Rządu Białorusi, przeciwko Ukrainie jest niezgodna z celami Organizacji i zasadami rządzącymi członkostwem w MOP”. 

W końcowej części rezolucji Rada Administracyjna decyduje o czasowym zawieszeniu pomocy w zakresie współpracy technicznej dla Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem pomocy humanitarnej. Zawieszone zostaną zaproszenia Federacji Rosyjskiej na uznaniowe spotkania ekspertów, konferencje i seminaria, których skład ustala Rada Administracyjna.

Rada zwraca się również do MOP o zbadanie możliwości zabezpieczenia współpracy technicznej lub pomocy dla wszystkich innych krajów regionu objętych zasięgiem moskiewskiego biura MOP, w tym ewentualne przeniesienie zespołu wsparcia technicznego na rzecz godnej pracy i biura krajowego dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej poza Federację Rosyjską.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 42 członków Rady (w tym wszyscy reprezentujący stronę związkową), przeciwko oddano dwa głosy (Rosja i Chiny), a 8 członków wstrzymało się od głosu. 4 członków nie brało udziału w głosowaniu.

Pełna treść rezolucji tutaj GB.344/PV (ilo.org), a wersja polska tutaj.

Polska, nie będąc członkiem Rady Administracyjnej MOP w obecnej kadencji, nie mogła głosować za przyjęciem rezolucji, ale była w gronie państw, które przedłożyły projekt rezolucji i wnioskowały o włączenie sprawy agresji Rosji na Ukrainę do programu. 

Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy jest organem zarządzającym i koordynującym działalność organizacji. Składa się z 56 członków, z których 28 reprezentuje rządy, a po 14 pracodawców i pracowników oraz 66 zastępców członków (28 reprezentuje rządy, a po 19 pracodawców i pracowników). Wśród rządowych członków RA 10 miejsc piastują przedstawiciele państw odgrywających największą rolę w przemyśle. Są to: Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. Pozostali przedstawiciele rządowi oraz członkowie repezentujący partnerów społecznych są wybierani przez delegatów na Konferencję co trzy lata.    

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej