Przypominamy: do 27 grudnia br. maseczka w pracy jest (nie zawsze) obowiązkowa

Obowiązek noszenia maseczki jest niezależny od zasad zachowania dystansu w zakładach pracy. Niezależnie od wielkości pomieszczenia i tego czy zapewniono odległości 1,5 m między stanowiskami pracy. Jednak po dwóch dniach od wejścia w życie rozporządzenia w wyniku jego nowelizacji otwarta została furtka pozwalająca pracodawcy na poluzowanie obostrzeń.

Zasady noszenia maseczek wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zostało ono jednak znowelizowane 1 grudnia br. z mocą od 2 grudnia br.

I tak w środę 2 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2132). Zmieniło ono obowiązujący od soboty 28 listopada br. nakaz zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, niezależnie czy jest to niewielki pokój czy hala fabryczna.

§25.1. Do dnia 27grudnia 2020r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego

2c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Otóż pracodawcy zgłaszali trudności w egzekwowaniu nakazu: pracownik może odmówić zakrywania nosa i ust, powołując się na swój stan zdrowia i potwierdzić to jedynie oświadczeniem. Od niedawna obowiązuje nowy przepis 116 §1a w Kodeksie wykroczeń, który przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Najnowsze przepisy dopuszczają spożywanie posiłków i napojów bez maseczki na terenie zakładów pracy. w tym przypadku nie jest to uzależnione od decyzji pracodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 27 grudnia 2020 r. został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa – przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w środkach publicznego transportu zbiorowego; miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na terenie nieruchomości wspólnych; obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Obowiązek ten istnieje także w zakładach pracy, “jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie elektronicznym ( o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych . Podstawa wypłaty wynagrodzenia jest tez pisemne oświadczenie składane pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, ( w przypadku braku informacji w systemie elektronicznym). Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Do dnia 27 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).

Nowe przepisy nie dotyczą pilotów w kabinie, osób kierujących środkami publicznego transportu, dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz pracowników przedszkoli, osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych na służbie, podczas jazdy konnej oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej

Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu zgromadzeń, w tym imprez, i spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych
2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkani lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej