Przydatne informacje: „wakacje” kredytowe w Tarczy 4.0

Ustawa umożliwia skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych dla kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w ustawie wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Uprawnienie do 3 miesięcznego zawieszenia spłaty kredytu ograniczono do umów, które zostały zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. i co do których zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. W przypadku, w którym kredytobiorca posiada kilka kredytów u danego kredytodawcy, przepisy ograniczają możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia umowy tylko w stosunku do jednego z nich wedle wyboru kredytobiorcy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu.

Kredytobiorca, który skorzystał wcześniej w ramach umowy z bankiem z wakacji kredytowych, może poprzez złożenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy o kredyt na podstawie omawianej ustawy, skrócić okres tych wakacji kredytowych. Kredytobiorca może także złożyć wniosek o zwieszenie wykonania umowy kredytu po okresie tych wakacji.Omawianych przepisów nie stosuje się do kredytów studenckich.

Marzena Podolska – Bojahr

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej