Przed WZD: Podziękowania za związkowy trud i przygotowania do sprawnego procedowania związkowej demokracji

Ostatnie w tej kadencji zebranie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 5 czerwca br. było czasem nie tylko związkowych podsumowań, ale też podziękowań, dla tych związkowych działaczy, którzy uczestniczyli w obradach ZRG, poświęcając czas i umiejętności ludziom pracy Wybrzeża.

Głównym roboczym tematem zebrania były przygotowania do XVIII WZD naszego Regionu, zaplanowanego na środę 14 czerwca br. w Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej – procedury wyborcze, porządek obrad Sprawozdawczo-wyborczego WZD i projekty uchwał. 149 delegatów wybierze nowe władze NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim na kolejną związkową kadencję. Walne zebranie delegatów regionu wybierze przewodniczącego zarządu regionu, pozostałych członków zarządu regionu wybieranych przez WZD regionu i członków regionalnej komisji rewizyjnej. Na Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku pojedzie 14 delegatów wybranych przez WZD.

– Miejmy nadzieję, że kolejna kadencja będzie przynosiła nam nie mniej satysfakcji niż ta mijająca. Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem. Czasem się różniliśmy, ale w granicach przyjętych i cywilizowanych standardów. Dużo zrobiliśmy w tej kadencji. Zostawiamy Region w dobrej kondycji – powiedział Krzysztof Dośla podczas posiedzenia czerwcowego ZRG.

Krzysztof Dośla poinformował też o zapowiedzianym podczas obrad KK NSZZ „S” rychłym podpisaniu porozumienia w zespole negocjacyjnym NSZZ „S” z rządem. Ma dotyczyć m.in. szczególnej ochrony działaczy związkowych przez zapisanie w kodeksie postępowania cywilnego zabezpieczenia (udzielanego na wniosek pracownika) w postaci pozostawienia związkowca w miejscu pracy na czas procesu, wyeliminowanie z minimalnego wynagrodzenia tzw. dodatku za pracę w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych, czyli minimalne wynagrodzenie będzie pozbawione tych obciążeń, wrócą tzw. emerytury pomostowe, które do 2009 r. dawały szansę na odejście na emeryturę pracownikom, którzy pracują w warunkach trudnych i szkodliwych oraz w zakładach pracy – odmrożenie od 1 lipca br. wysokości odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do poziomu liczonego wg przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z ostatniego półrocza 2021 r., a nie od tego z drugiego półrocza 2019 r. 

Członkowie ZRG mijającej kadencji otrzymali imienne podziękowania za włożony w działalność związkową trud. Specjalne podziękowania w imieniu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” otrzymali z rąk przewodniczącego Krzysztofa Dośli, członkowie prezydium ZRG NSZZ „S”: Bogdan Olszewski za blisko 43 lata pracy na rzecz naszego Związku i pracowników (we wrześniu 1980 r. przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu w Instytucie Filologii Polskiej UG, delegat na wszystkie Krajowe Zjazdy Delegatów, w trakcie strajku w sierpniu 1988 roku był przedstawicielem gdańskich uczelni, od 1989 roku w prezydium Zarządu Regionu, były  członek prezydium Komisji Krajowej), Wojciech Książek, który do „Solidarności” wstąpił w 1980 r. i przez ponad 20 lat przewodniczył Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku (w latach 1997-2001 był wiceministrem Edukacji Narodowej, jeden z inicjatorów m.in. wydania zbioru „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu”, ufundowania tablicy poświęconej Ofiarom stanu wojennego w Gdańsku, organizator i promotor Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”, konkursów muzycznych i plastycznych o charakterze patriotycznym),  dr Tadeusz Szymański w NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej od 1980 r., od 1998 r. przewodniczący uczelnianej KZ NSZZ „Solidarność” (były członek prezydium Zarządu Regionu oraz Zbigniew Kowalczyk, członek prezydium Zarządu Regionu nieprzerwanie od 1992 r., przewodniczący Komitetu Strajkowego w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w sierpniu 1980 roku, a następnie przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w GPRD, który w naszym Regionie inicjował i nadzorował realizację szeregu projektów europejskich).  

– Będę wam towarzyszył na posiedzeniach, siedząc gdzieś na końcu, by widzieć i wiedzieć co się dzieje – zapowiedział Bogdan Olszewski, żegnając się z innymi członkami ZRG. 

Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego Regionu, w imieniu związkowców podziękował Krzysztofowi Dośli za kierowanie Związkiem, a dr Tadeusz Szymański poinformował członków ZRG, że Krzysztof Dośla został wyróżniony przez kolegium rektorów Politechniki Gdańskiej Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, wręczonym podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG przez rektora uczelni prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde (jak się dowiadujemy medal otrzymał też Tadeusz Szymański).    

Podziękowania z rąk przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli otrzymali też członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz kierownicy oddziałów i biur terenowych naszego Związku z Regionu Gdańskiego. Podziękowania popłynęły m.in. do Anny Woronieckiej, przewodniczącej od 2014 roku Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

– W imieniu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuję koleżance Annie Woronieckiej za wiele lat pracy na rzecz naszego Związku, skrupulatnie nadzorującej naszą codzienną pracę, służącej nam radą i pomocą – podkreślił przewodniczący Dośla.   

W porządku obrad zbliżającego się Sprawozdawczo–wyborczego WZD Regionu Gdańskiego jest m.in. sprawozdanie z działalności ZRG za kadencję 2018–23, przyjęcie uchwał dotyczących liczny członków ZRG oraz jego prezydium. Zacznie się ono od mszy świętej w środę 14 czerwca br. odprawionej o godz. 8 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej