PPK w pytaniach i odpowiedziach

  1. Czy PPK jest dla mnie obowiązkowe?

Jeżeli masz co najmniej 18 lat i nie ukończyłeś/łaś 55 roku życia, to pracodawca automatycznie zapisze cię do PPK, o ile nie złożysz wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat. Jeżeli masz ukończone 55 lat i nieukończony 70 rok życia, możesz dołączyć do programu na swój wniosek. Wcześniej pracodawca ma obowiązek poinformować cię o takiej możliwości. Chcąc zrezygnować z oszczędzania w PPK, musisz podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak m.in. wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. Z oszczędzania w PPK możesz zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu w firmie (jednak nie wcześniej niż od dnia stosowania przepisów ustawy dla twojego pracodawcy), jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości – rachunek pracownika w PPK jest w pełni prywatny, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

2.     Czy i kiedy mogę się zgłosić do PPK po wcześniejszej rezygnacji z programu?

W każdym momencie możesz się zwrócić do pracodawcy z wnioskiem o dokonywanie wpłat do PPK. Pracodawca zacznie je dokonywać już od kolejnego miesiąca

3.     Czy mój pracodawca będzie mógł mnie ponownie automatycznie zapisać do programu, mimo mojej wcześniejszej rezygnacji?

Tak. Nawet jeśli zrezygnujesz z odprowadzania wpłat, wpłaty będą automatycznie wznawiane raz na 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój pracodawca będzie miał ustawowy obowiązek poinformowania cię o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat.

4. Co przy zmianie pracodawcy? Czy u nowego pracodawcy będę oszczędzać w dotychczasowej instytucji finansowej?

Nie, chyba że twój nowy pracodawca wybierze tę samą instytucję. Środki już zgromadzone możesz pozostawić w starej instytucji lub przenieść do nowej. Przy pierwszej opcji po kilku zmianach pracodawcy będziesz mieć wiele rachunków PPK. Przy drugiej wszystkie zgromadzone środki będziesz mieć w jednym miejscu.

5. Kiedy ja lub mój pracodawca możemy zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wpłat do PPK?

Zarówno ty, jak i twój pracodawca możecie w każdym czasie podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości wpłat dodatkowych do PPK (wysokości wpłat podstawowych nie można zmienić w przypadku pracodawcy, pracownik może to zrobić tylko, jeśli ma niskie dochody). W praktyce zmiany wysokości wpłat będą obowiązywać od kolejnego miesiąca. Wpłaty dodatkowe mogą być różnicowane przez pracodawcę ze względu na staż pracy lub na podstawie przyjętego regulaminu wynagrodzeń/układu zbiorowego pracy. Tym samym, twój pracodawca może wykorzystać PPK jako dodatkową formę nagradzania pracowników.

6. Co się będzie działo z moimi oszczędnościami wpłaconymi na PPK?

Gromadzone na rachunkach PPK środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od twojego wieku.

Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty, stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika (w tabeli).

Warto zauważyć, że w Ustawie o PPK przewidziano możliwość samodzielnego decydowania o wyborze poziomu ryzyka inwestycyjnego. Uczestnik PPK może w każdym czasie złożyć wybranej instytucji finansowej wniosek o dokonanie przeniesienia całości bądź części środków zgromadzonych w PPK do funduszu zdefiniowanej daty o innym profilu ryzyka, niż ten, który jest właściwy dla jego wieku (art. 45 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

7.     Czy będę mógł wypłacić te pieniądze wcześniej, przed 60 rokiem życia?

Tak, możesz złożyć wniosek o zwrot środków. Otrzymasz wtedy zgromadzone przez siebie oszczędności pomniejszone o: 30 proc. środków pochodzących z wpłat twojego pracodawcy – wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – pobrane 30 proc. zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS; środki pochodzące z dopłat od państwa; podatek od zysków kapitałowych. W wyjątkowych sytuacjach życiowych zgromadzone fundusze możesz wypłacić wcześniej bez utraty korzyści. Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne, dlatego w każdym momencie możesz zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK, podpisując deklarację rezygnacji.

8. Czy mój pracodawca może przestać wpłacać na PPK?

O ile nie zrezygnujesz z uczestnictwa w programie, twój pracodawca nie będzie mógł zaprzestać dokonywania wpłat podstawowych na twój rachunek w PPK, będzie to jego obowiązek ustawowy.

9. Mam jednoosobową działalność, czy będę brał udział w PPK?

Nie. Samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, są wyłączeni spod obowiązywania ustawy.  Jeśli natomiast będą zatrudniać pracowników, a bardziej precyzyjnie – będą podmiotami zatrudniającymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, ich także obejmie obowiązek utworzenia PPK dla pracowników. Z dniem 1 stycznia 2021 r. natomiast podwyższeniu ulegnie limit wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) dla osób prowadzących jednoosobową działalność. Jeżeli zatem prowadzisz jednoosobową działalność, ułatwi ci to oszczędzanie. Limit z 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (w 2019 r. to 5718 zł) wzrośnie do 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (w 2019 r. wyniósłby 8577 zł). Warto pamiętać, że osoby oszczędzające na IKZE, a więc i samozatrudnieni, sumę wpłat dokonanych na IKZE w danym roku mogą odpisać od podstawy opodatkowania.

Reguły inwestowania środków
w odniesieniu do wieku uczestnika PPK
Część udziałowa (np. akcje, certyfikaty, inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) Część dłużna (np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe)
Od utworzenia funduszu do 20 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 60% – 80% 20% – 40%
20 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 40% – 70% 30% – 60%
10 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 25% – 50% 50% – 75%
5 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 10% – 30% 70% – 90%
Osiągnięcie 60 r.ż. Max. 15% Min. 85%

Maria Szwajkiewicz

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej