Oświatowe WZD o trudnym czasie nauki i funkcjonowania szkół pod pandemicznym rygorem

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku obradowało 9 listopada br. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Trwa faktycznie trzeci już rok szkolny funkcjonowania szkół i przedszkoli w nadzwyczajnych warunkach podyktowanych pandemią koronawirusa. MEiN planuje zmiany w systemie pracy i wynagradzania nauczycieli. To były wiodące tematy Walnego Zebranie Delegatów oświatowej sekcji NSZZ „Solidarność”.

Podczas związkowego spotkania Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty,  reprezentując MEiN, przedstawiła dane dotyczące subwencji oświatowej oraz ministerialne, budzące sprzeciw środowiska nauczycielskiego, założenia zmian w systemie wynagradzania i statusie zawodowym nauczycieli.

Związkowcy, w trakcie dyskusji, apelowali do rządu m. in. o wdrożenie podwyżki dla nauczycieli nie później niż 1 stycznia 2021 r. i o zaprzestanie podawania nieprawdziwych informacji o planowanym wzroście wynagrodzeń w oświacie. Wskazywano, że proponowane podwyżki wynikają ze zwiększonego czasu pracy i ograniczenia uprawnień pracowniczych. Zwracano też uwagę na problemy z osiągnięciem planowanego wymiaru etatu z 18 na 22 godziny tygodniowo,  w tym groźby zwolnień i skłócenia grona pedagogicznego zabieganiem o pełen etat.

– Za nami i przed nami bardzo trudny czas. Nauczyciele są na pierwszej linii zapewnienia normalnego funkcjonowania instytucji i zakładów pracy. Cieszy, że dopisała frekwencja na WZD, martwi szereg nadal nie załatwionych problemów. Stąd nasz list do ministra edukacji i nauki z apelem o refleksję, o rzeczywisty dialog i realizację tego, do czego rząd już się zobowiązał – komentuje Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.   

W liście delegatów na WZD skierowanym do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka związkowcy z oświatowej „S” przypomnieli m.in. problemy opisane i wyartykułowane w stanowiskach i apelach przyjętych podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów z 17 kwietnia 2018 r. m.in. stanowisko o konieczności zwiększenia nakładów na oświatę, stanowisko na temat potrzeby znaczącego wzrostu płac nauczycieli i apel ws. płac i sytuacji pracowników administracji i obsługi.

Z głębokim zaniepokojeniem delegaci na WZD Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbierają propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli, przedstawiane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Oczekujemy, że zapewnione zostaną zwiększone nakłady na zadania oświatowe, także w budżecie na 2022 r., najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, wdrożony zostanie mechanizm corocznego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w oparciu o przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co jest postulatem NSZZ „Solidarność” między innymi wyrażony w stanowisku WZD KSOiW z 18 maja 2018 r. (w ten sposób zostanie zrealizowane porozumienie z 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy rządem, a NSZZ “Solidarność”) – piszą związkowcy do ministra Czarnka.

Delegaci oczekują, że odbędzie się odpowiednio wcześniej rzeczowa debata na temat czasu pracy nauczycieli, przed ewentualnym ogłaszaniem wzrostu pensum, czy godzin do dyspozycji czyli faktycznego powrotu do tzw. godzin karcianych.

Odejdzie się przy tym od planów likwidacji świadczenia urlopowego i zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

– Walne Zebranie Delegatów oczekuje wstrzymania przez MEiN kampanii medialnej przedstawiającej nieprawdziwe informacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń, ponieważ wynikają one ze zwiększenia liczby godzin pensum dydaktycznego. Doprowadza to do poróżniania środowisko nauczycieli z innymi branżami. Należy pamiętać rządzącym, że funkcjonujące szkoły, przedszkola, poświęcenie jej pracowników tym bardziej w czasie epidemii to dowód elementarnej stabilności życia społecznego, rodzinnego, stąd oczekiwanie zrozumienia i wsparcia, szczególnie ze strony Ministra Edukacji i Nauki. W razie braku skutecznej realizacji postulatów przez stronę rządową, Walne Zebranie Delegatów wzywa władze krajowe Związku (tak Sekcji, ale i Komisji Krajowej) do podjęcia skutecznych i szybkich działań, z rożnymi formami akcji protestacyjnych włącznie, by zapewnić realny i rychły wzrost wynagrodzeń oraz zaprzestania wprowadzania niekorzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciel – napisali do ministra Czarnka nauczyciele – delegaci na WZD .

Członkowie sekcji oczekują od MEiN skupienia się na czwartej fali epidemii w szkołach i przedszkolach, w tym zmiany zasad dotyczących obostrzeń i zakażeń w szkole.  

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zaapelowało też do Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu przywrócenia art. 88 i art. 89 Karty nauczyciela dla wszystkich zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. Zgodnie z art. 88 KN nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogli – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone wyżej, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Przepis ten funkcjonował do dnia 31 grudnia 2008 r. i obecnie na jego podstawie nie można już złożyć wniosku o emeryturę, chyba że przed 31 grudnia 2008 r. nauczyciel spełnił wszystkie (poza rozwiązaniem stosunku pracy) warunki.

Gość oświatowego WZD Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego nawiązał do planowanych podwyżek wynagrodzeń (18 proc.) administracji obsługi  w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd województwa pomorskiego od 1 stycznia 2022 r.  Tyle, że urzędowi, jako organowi prowadzącemu, podlegają nieliczne szkoły.

Wśród gości WZD był Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, który podkreślił udział oświatowej „S” w działaniach na rzecz członków Związku, w tym aktywny udział w akcjach wspierających inne branże.

WZD było też okazją do wyróżnienia oświatowych działaczy związkowych oraz wspomnienia tych, którzy na zawsze odeszli do Pana w ostatnich dwóch latach.

W trakcie zebrania swoje prace zaprezentowali stypendyści wyróżnieni za teksty pt. „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność” (Katarzyna Kuriata, Emilia Sanecka, Maksymilian Żychliński). Był to swoisty wyraz uznania dla młodego pokolenia i wyraz edukacyjnej troski o znajomość historii najnowszej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej