Oświatowa „Solidarność” protestuje przeciwko niskiej jakość stanowionego prawa

Prezydium Krajowej  Sekcji  Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność”  wyraża dezaprobatę  wobec  obniżania  poziomu  procesu  legislacyjnego  oraz  unikania przez resort edukacji odpowiedzialności   za   tworzone akty prawne.

W stanowisku czytamy m.in.

Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 nie  może stanowić usprawiedliwienia dla  niestabilności  prawa,  nadmiernego  pośpiechu  oraz  lekceważenia  partnerów społecznych. Prawo pisane „na  kolanie” skutkuje inflacją wyrażeń i pojęć nieostrych.

Przykładem nieodpowiedzialnej postawy MEN jest wdrożenie do systemu prawa oświatowego nowej instytucji „konsultacji” nauczyciela z uczniem. Problem z  tą  niewinną  na  pierwszy  rzut  oka  konstrukcją  prawną  polega  na  tym, że  nie  wiadomo, jak  nauczyciel ma być za nią wynagradzany. 

Resort edukacji stosuje  przy  okazji  tej  sprawy sprawdzony od 20 lat model postępowania. Przedstawiciele  MEN-u  w  tego  typu  sytuacjach w  pierwszej  kolejności  dziwią  się, że  nikt  nie  rozumie  stanowionego  przez  nich  prawa,  a  na  koniec  oświadczają, że  za  organizację  pracy  szkoły  odpowiada  jej  dyrektor.   

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  wprowadziło  do  systemu  prawa oświatowego  nową  instytucję  „konsultacji  z  uczniem”.  Jak  zostało  to  wykazane w  uzasadnieniu  stanowiska, „konsultacje”  wykraczają  poza  znaczenie  pojęciowe „godzin  ponadwymiarowych”  oraz  „dodatkowych  zajęć  edukacyjnych”.  Za  tym stwierdzeniem  przemawia  również  domniemanie,  że  racjonalny    prawodawca posługując się nieznaną do tej pory nomenklaturą, nie czyni tego przypadkowo.

Wskazane  narzędzie  prawne  budzi  poważne  zastrzeżenia  i  wątpliwości. Nie do końca wiadomo, czy wolą prawodawcy była realizacja w ramach tych zajęć podstawy  programowej,czy też mają one pełnić funkcje kursu przygotowawczego. Tajemnicą  pomysłodawców  takiego  rozwiązania  pozostaje  sposób wynagradzania  nauczycieli  za  świadczoną  pracę  oraz  wymiar  czasowy  rzeczonych „konsultacji”.

19 maja br. Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwróciło się do sekcji krajowej o podjęcie pilnych rozmów z MEN ws. wycofania przepisów dotyczących organizowania konsultacji w szkołach dla uczniów klas VIII od 25 maja, a następnie od 1 czerwca dla wszystkich pozostałych uczniów.

Zwracono uwagę, że praca zdalna, on-line wymaga od nauczycieli wielkiej dodatkowej pracy, przygotowania materiałów, narzędzi. Został ustalony plan lekcji prowadzonych zdalnie. Prowadzone są też konsultacje dla uczniów i rodziców metodą on- line. Przeprowadzenie konsultacji w szkołach po lekcjach, czy przed nimi burzy wypracowany już system pracy zdalnej. Przygotowanie harmonogramu konsultacji, zapewnienie odpowiednich warunków spełniających wymogi bezpieczeństwa i jednoczesne zapewnienie realizacji lekcji zgodnie z planem staje się bardzo trudnym zadaniem zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli.

Trudno połączyć jedno działanie z drugim, tym bardziej, gdy nauczyciel często sprawuje też opiekę nad swoim dzieckiem, gdy podróż do szkoły wymaga dłuższego czasu, a  w szkole nie ma warunków do pracy zdalnej ze względu na brak sprzętu, który został wypożyczony zarówno uczniom,  jak i nauczycielom.

Nie została też uregulowana sprawa wynagrodzenia za prowadzenie konsultacji w czasie epidemii. Zgodnie z art. 42 ust 2d ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Jednocześnie członkowie prezydium sekcji oświatowej „S” w Gdańsku z uznaniem mówili o dużym wysiłku nauczycieli – dodatkowym czasie pracy, wydatkach na sprzęt i oprogramowanie, w prowadzeniu edukacji on-line i o wsparciu, poza nielicznymi wyjątkami, przez dyrekcje szkół oraz samorządowe organy prowadzące.

Przypomnijmy, że na mocy rozporządzeń MEN z 14 maja br. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przywrócono możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych pod rygorami sanitarnymi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Utrzymuje się obowiązek realizowania podstawy programowej. Będzie to nadal kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas SP I-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły z możliwością poprawy ocen.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej