Nie dla likwidacji Poczty Polskiej jako spółki Skarbu Państwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 21 maja br. wyraziło pełne poparcie Związku dla działań Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Poczty Polskiej NSZZ „Solidarność” i sprzeciwu wobec działań zarządu Poczty Polskiej i jej prezesa Sebastiana Mikosza, zmierzających do likwidacji Poczty Polskiej jako spółki o strategicznym znaczeniu dla Państwa.

Związkowcy zaapelowali m.in. do Ministra Aktywów Państwowych Jakuba Jaworowskiego (zastąpił na tym stanowisku Borysa Budkę), o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu ochronę Poczty Polskiej przed dezintegracją i zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania.

Związkowcy wzywają zarząd do dialogu z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w celu wypracowania rozwiązań, które będą korzystne dla pracowników oraz naszej społeczności korzystającej z usług Poczty Polskiej.

Poczta Polska ma tradycję sięgającą XVI wieku i po 466 latach ten rok 2024 może być ostatnim rokiem działalności Poczty Polskiej.  I tak Polska może być pierwszym krajem bez własnej, narodowej poczty, mającej określone zadania w systemie obrony narodowej, co bezpośrednio przekłada się na osłabienie bezpieczeństwa Państwa.

Tylko Poczta Polska i zatrudnieni w niej Pocztowcy są w stanie zapewnić przepływ informacji, rozkazów, towarów w przypadku wojny hybrydowej lub innych zagrożeń.  

Poczta Polska S.A. zatrudnia dzisiaj 63 000 pracowników. Operator posiada 4,5 tys. własnych placówek, działa ok. 3 tys. punktów prowadzonych przez agentów we własnych sklepach i oferujących usługi pocztowe.

Przypomnijmy, że 20 marca 2024 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe. Ustawa ta wprowadza możliwość uruchomienia przez ministra właściwego do spraw łączności wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2021 i 2022 jeszcze przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji, potwierdzającej zgodność pomocy publicznej – finansowania kosztu netto z prawem UE.

Związkowcy w kwietniu przygotowali petycję skierowaną do ówczesnego ministra aktywów państwowych Borysa Budki. Wyrazili w niej sprzeciw przeciwko działaniom zarządu Poczty Polskiej, zmierzającym do likwidacji spółki.

Jeden z postulatów przedstawionych w petycji dotyczy zapewnienia godziwego wynagrodzenia pracownikom Poczty Polskiej, ale nie kosztem likwidacji tysięcy miejsc pracy. Związkowcy domagają się także m.in. przywrócenia pracownikom Poczty Polskiej statusu urzędnika państwowego oraz uprawnień emerytalnych z tytułu pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

Ponadto protestujący żądają utrzymania przez Pocztę Polską statusu operatora publicznego i wdrożenia inwestycji zapewniających spółce rozwój.

 23 kwietnia br. akcję protestacyjną zorganizowała pocztowa „Solidarność”. Do pikiety w obronie miejsc pracy przyłączyli się także przedstawiciele innych organizacji związkowych.

Poniżej publikujemy treść Petycji, która w dniu wczorajszym (23 kwietnia br.) podczas pikiety Pracowników Poczty Polskiej przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych została przekazana Ministrowi Borysowi Budce.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej